Creos frilanssatser, også kalt Creos Smartkort, inneholder tariffregulerte (T) og anbefalte (A) minstesatser innenfor en rekke områder.

Alle satsene merket med (T) er lønnssatser ekskludert feriepenger.
Er du næringsdrivende? Klikk her for å se hvordan du beregner fornuftig honorar basert på lønnssatsene (T) nedenfor.

Siden ble sist oppdatert 26. januar 2024.

Visuell skillelinje

Satsene i dette avsnittet inkluderer Creos anbefalte påslag på 36,8 prosent.

Studio fonogram 
Min. 1 415 pr. time; min. 3 timer.
Tid brukt til innstudering kommer i tillegg, og følger anbefalt minstesats for studio fonogram.

Konsert 
Min. 5 220 pr. musiker pr. konsert.
Creo presiserer at dette er en anbefalt minstesats som på ingen måte skal være en makssats. Det er fullt mulig, og i mange sammenhenger både ønskelig og riktig med et høyere honorar enn den anbefalte minstesatsen. Les mer om honorar.

Prøve som innkalles av oppdragsgiver/konsertarrangør
Kr 3 915 for prøve opptil 3 timer
Kr 870 per påbegynt time ut over 3

Musikalsk ansvarlig
Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Turnéleder
Hvis ikke utøver/tekniker: Konsertsats
Hvis utøver/tekniker: Konsertsats pluss minimum 20 prosent

Øving (preproduksjon/ferdigstilling av eget prosjekt)
Kr 520 pr. time

Administrativt arbeid i tilknytning til eget prosjekt
Kr 520 pr. time

Operasolister
Anbefalt minstehonorar for en produksjon på 6 uker, inklusive egen innstuderingstid:
Liten rolle: 154 000
Mellomstor rolle: 218 000
Ledende rolle: 305 000
Les om prinsippene for beregningen

Seminarer
Min. 920 per time, min. 2 timer.
Hvis samlet omfang på oppdraget inkl. reisetid utgjør 7,5 timer eller mer, eller oppdraget strekker seg over mer enn én dag, betales for min. 6 timer per dag.
Forhåndsavtalt for- og etterarbeid samt innkalte møter betales med min. 520 per time.

Dommere ved kor-, korps- og orkesterkonkurranser 
Min. 920 per time, min. 2 timer.
Hvis samlet omfang på oppdraget inkl. reisetid utgjør 7,5 timer eller mer, eller oppdraget strekker seg over mer enn én dag, betales for min. 6 timer per dag.
Forhåndsavtalt for- og etterarbeid samt innkalte møter betales med min. 520 per time.

Kirkelige handlinger
Standardrepertoar: Min. 2 490
Tillegg for særskilt innstudering: Min. 710 per time, tidsbruk må avklares på forhånd.

NB: Den anbefalte minstesatsen gjelder ikkje for organist/kantor som spiller kirkelige handling som vikar i fellesråd eller menighetsråd. Disse skal anses som ansatte lønnsmottakere og motta lønn iht. utdanning/kompetanse og ansiennitet fastsatt i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke.

Korps- og kordirigenter
Kontraktmaler, skjema for beregning av stillingsstørrelse m.m. finner du på denne sida.

Lyd, lys, AV – og sceneteknikere
Min. 4 970 pr. tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer.

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): Min. 1 820
Dagsgasje (inntil 10 timer): Min. 6 050
Ukesgasje: Min. 21 525 – 30 230

Scenografer, kostyme-, figur- og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1 760
Timegasje: Min. 1 515 per påbegynte time, min. 3 timer
Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 6 050
Ukesgasje: Min. 27 220

Per 1.august 2023 gjelder følgende honorarsatser:

 • Honorar for formidlingsdager, kr. 5 620,-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
 • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 782,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

Signert protokoll

Rammeavtale

Avtaleskjema til bruk ved innspilling av musikk til teaterproduksjon.
Anbefalte minstesatser per 2023:
Inntil 3 timer: kr 3 050
Deretter per påbegynt halvtime: kr 510
For framføring av opptaket: kr 1 210 per musiker per forestilling.
NB: Avtalen skal i hvert enkelt tilfelle inngås mellom teateret og Creo.

Kr 595,46 pr time (inkludert reprisetillegg) hvis ansatt mindre enn 1 måned.
Timebetalte med minimum 16 års ansiennitet gis et tillegg på kr 26,48 per time.

Ta utgangspunkt i årslønna du ville hatt krav på ved ansettelse i kulturskolen innenfor det tariffområdet du er ansatt i, inklusive personlig tillegg for utdanning og ansiennitet.

Din gjeldende årslønn kan du finne i Hovedtariffavtalen med KS og i Dokument 25 for Oslo kommune.

For å finne din timelønn innenfor KS, bruker du dette regnestykket:
(Årslønn x 1400 x 100) delt på (741 x 1687,5 x 112)

For å finne din timelønn innenfor Oslo kommune, bruker du dette regnestykket:
(Årslønn x 1400 x 100) delt på (700 x 1687,5 x 112)

For å finne anbefalt honorar som næringsdrivende, ganger du din timelønn med 1,368.

 

 

 • Studio:  Minimum kr 2.291,- for inntil 3 timer.
 • Studio: Ferdig innstudert musikk i ensembler med inntil 10 medlemmer: minimum kr 4.582,-.
 • Studio: Ferdig innstudert musikk i ensembler med mer enn 10 medlemmer: minimum kr 3.054,-.
  NRKs standardkontrakt ved opptak fra festivaler, klubber og lignende.

(per 1. april 2023)

Kr 2.100,- per prøve inntil 3 timer, deretter kr 350,- per påbegynt halvtime.
Kr 2.520,- per forestilling inntil 4 timer, samt generalprøve.
Grunnlønn inkluderer 1 bi-instrument. F.o.m. 2. bi-instrument betales kr 125,- per bi-instrument per forestilling.
Repetitør: Minst 8% tillegg til prøvesatene ovenfor, altså hhv minst kr 2.268,- og kr 378,-.
Turné: Tillegg på kr 600-825 per dag. Reise og diett etter statens satser (se nedenfor).
Teatermusiker og -sanger skal som hovedregel lønnes per prøve og forestilling. Månedslønn kan avtales når partene er enige om det.
Øvrige vilkår

Vi anbefaler lik lønn per prøve og forestilling som Teatermusiker, offentlig såfremt den medvirkende engasjeres som lønnsmottaker.
Ved engasjement som næringsdrivende benyttes et påslag på satsene på minimum 36,8 prosent.

Anbefalte minstesatser for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere, lyddesignere og maskedesignere der oppdragsgiver ikke er tilsluttet SIK-avtalen.

Vi anbefaler at du ikke bruker avlysningsklausul i kontrakter for klubb- og festivaljobber. Du vil dermed kunne regne enhver avlysning som kontraktbrudd fra arrangørens side.

Kringkastingsrettigheter skal aldri inkluderes i konserthonoraret. Dette må avtales separat, direkte mellom musikerne (forbundet) og kringkastingsselskapet.

Sørg for å få skriftlig bekreftelse, for eksempel på e-post. Be om følgende:

 • Arrangørens kontaktperson med telefonnummer
 • Oppmøte/spilleklar når? Hvor?
 • Arbeidets art og varighet
 • Dekning av transport/kost/losji
 • Hva er lønna? Utbetalingsform og -tidspunkt?
 • Gjøres det kringkastingsopptak eller annen lydfesting?

Egen bil
448 øre pr. km.

Tillegg for passasjerer
100 øre pr. km pr. passasjer

Kostgodtgjørelse uten overnatting
6-12 timer: kr 342 ulegitimert
Over 12 timer: kr 637 ulegitimert

Kostgodtgjørelse med overnatting
Kr 872 ulegitimert
6- 12 timer inn i nytt døgn kr 342
12 timer eller mer kr: 637

Ulegitimert nattillegg
Kr 435. Legitimerte utlegg dekkes uten øvre grense.

Les mer om statens satser for reise i inn- og utland på denne siden.