Medlemsfordeler / Rådgivning og juridisk bistand

Rådgivning og juridisk bistand

Som MFO-medlem kan du få juridisk rådgivning og bistand i jobbrelaterte forhold. HELP advokatforsikring, som nå er en del av medlemskapet (forutsatt at medlemmet ikke har reservert seg mot forsikringen) gir medlemmer advokathjelp innen de fleste områdene man kan støte på i privatlivet. Altså – MFO kan yte bistand i jobbrelaterte forhold og HELP advokatforsikring i private forhold

MFOs juridiske bistand:

Dette er den mest omfattende av alle MFOs individuelle medlemsfordeler. MFO tilbyr gratis gjennomgang av alle typer jobb-relaterte avtaler (arbeidsavtaler, konsertavtaler, platekontrakter, managementavtaler, forlagsavtaler osv.) før avtalen eventuelt undertegnes.

Bistand til konkrete avtaleforhandlinger ytes etter behov, og i den utstrekning MFO har kapasitet. Slik bistand er også gratis, og kan f.eks. arte seg som «suffli», alstå slik at du holder løpende kontakt (per telefon eller epost) med MFO under forhandlingene, uten at MFO er fysisk til stede. Når du og din motpart mener å ha nådd et forhandlingsresultat, kan du legge det fram for MFO til vurdering.

Bistand til tvisteløsning i jobb-relaterte saker er gratis for MFOs medlemmer. Det gjelder også dersom tvisten må bringes inn for domstolene. Forutsetningen er at tvisten på forhånd er «godkjent» av MFO. Slik bistand kan også ytes i forhold til tvister med bl.a. skatte- og trygdemyndigheter.

Alle henvendelser vedrørende rådgivning, forhandlingsbistand og tvisteløsning rettes til MFOs hovedkontor på telefon 2306 8330 eller per epost.

HELP advokatforsikring:

Help advokatforsikring koster kr 61 per måned og faktureres forskuddsvis hver 6. måned.

Medlemmer får (forutsatt at du ikke har reservert deg mot forsikringen):

 • Juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen: 
  - Familierett 
  - Arverett
  - Kjøpsrett
  - Krenkende nettpublisering (Web help) 
  - Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig) 
  - Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse) 
 • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. 
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat. 
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger. 
 • Ingen timepris, advokathjelpen er inkludert i medlemskapet. Som medlem betaler du ingen egenandel. Ved tvist påløper en egenandel på kr 3000, MFO dekker kr 1000 av denne slik at du bare betaler kr 2000.  Der det er flere medlemmer i husstanden dekkes egenandelen helt av MFO.
 • Selvstendig næringsdrivende medlemmene vil i tillegg få hjelp hos HELP i saker om leie av lokaler/studio, samt kjøp av instrumenter. Øvrige tilfeller tilknyttet sitt arbeid kan de kontakte MFO om som tidligere.

Forsikringen gjelder medlemmet, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i MFO.
Alle henvendelser knyttet til Help advokatforsikring skal rettes til post@help.no