Min side Bli medlem
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Image

En styrking av de praktisk-estetiske fagene

I fjor ba Stortinget Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Denne planen skal også omhandle rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene.

 

MFO har nå sendt vårt innspill til denne planen. Planen inneholder flere konkrete forslag, forslag som hver for seg vil ha positive effekter, men som selvsagt vil ha best effekt om de implementeres samlet, gjennom en felles og koordinert plan.

Image

Etter kongressen

LO-kongressen blir kalt «landets største politiske verksted» fordi her fattes det politiske vedtak som kan forandre landets politikk på ulike områder. Vi i MFO er godt fornøyd med de endringene i LOs handlingsprogram vi fikk gjennomslag for: Et eget kapittel om «Å lære» i tillegg til større satsing på selvstendig næringsdrivende – for ikke å glemme en understrekning av åndsverkslovens betydning for kunstnere.

At vi tapte i lederkampen og at Renée Rasmussen bare fikk 4 år som LO-sekretær var forsmedelig, men vi skal nok minne den nye ledelsen på at handlingsprogrammet forplikter dem på å videreføre det gode arbeidet hun har startet.

Kongressen gjorde også en del vedtak som etter vår mening var ukloke. Vedtaket om konsekvensutredning av LoVeSe er et eksempel. Boikott av Israel og partistøtte var andre eksempler på vedtak vi ikke støttet med våre stemmer.

Nå er det tilbake til arbeid igjen. Noen vedtak gir oss et godt utgangspunkt for fortsatt å få gjennomslag til beste for våre medlemmer. Andre vedtak må vi bare leve med.

Image

Europeiske reiseforsikring: nå enda bedre!

MFOs frivillige reiseforsikring leveres av Europeiske Reiseforsikring og er en kombinert ferie-, fritids- og tjenestereiseforsikring som gjelder 24 timer i døgnet. Nå gjelder forsikringen på reiser med varighet på inntil 60 dager mot tidligere 45 dager og så godt som alle maksbeløpene til utbetaling ved skadeoppgjør har økt.