Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2003

Ingen avklaring med KS

( 09.12.2003 )

KS viser ingen vilje til å fremme forslag som ivaretar regjeringens intensjon i forbindelse med overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i skoleverket fra staten til KS: Overføringen skal skje på en slik måte at en ivaretar undervisningspersonalets rettigheter og særegenheter. Så langt vi kjenner til har det oppstått store problemer i den nedsatte arbeidsgruppen som skulle forberede vårens forhandlinger med KS.

Denne arbeidsgruppen, som fra august har hatt 12 møter, inviterte 4. desember til informasjonsmøte. Etter dette møtet ble det klart at arbeidsgruppen ikke er kommet til enighet, og det er klart at KS ikke har lagt fram noe forslag som ivaretar intensjonene i gruppens mandat og premissene for arbeidet, som er nedfelt i brev fra regjeringen der det bl.a. står:

Overføringen skal skje på en slik måte at en ivaretar undervisningspersonalets
rettigheter og særegenhet.

Og videre:

Regjeringen er inneforstått med at det skal nedsettes en arbeidsgruppe både i KS sentralt og i Oslo kommune v/Byrådsavdelingen, som skal gjennomgå alle avtaler undervisningspersonalet har med staten og vurdere hvordan lønnssystem, innholdet i de ulike tariffbestemmelser og faglige rettigheter best kan ivaretas. Det forutsettes at arbeidsgruppene skal avslutte sitt arbeid innen 31.12.03.

Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan følgende best kan skje:
· Ivaretakelse av undervisningspersonalets faglige rettigheter
· Ivaretakelse av innholdet i de ulike tariffbestemmelser
· Ivaretakelse av undervisningspersonalets lønnssystem

I tillegg skal gruppen også vurdere:
· Avtalestruktur og avtalestatus for undervisningspersonalets tariffavtaler
· Eventuelle overgangsordninger

Det foreligger per d.d. ingen løsning. KS har så langt ikke lagt fram noe forslag som ivaretar regjeringens intensjoner. Vi vet at arbeidsgruppen med KS har brukt mye tid på arbeidstidsproblematikken, men KS har ikke vist vilje til å finne løsninger som ivaretar undervisningspersonalets rettigheter og særegenheter, ei heller har KS vist vilje til ivaretakelse av undervisningspersonalets lønnssystem, slik forutsetningene var og som ligger i gruppens mandat.
I KS sitt eget debatthefte om vårens hovedtariffoppgjør, stiller de bl.a. følgende spørsmål til sine medlemmer:

Er det noen spesielle elementer i lærernes avtaleverk som må innarbeides i hovedtariffavtalen for KS-området, og i tilfelle hvilke?

Dette er spørsmål som arbeidsgruppen skal ha behandlet innen 31. desember 2004, mens KS-medlemmene får en frist til 20. februar 2004. Dette synes ganske provoserende!
I dag holdes det et møte med den øverste politiske ledelsen i KS for å få klarhet i om det representantene fra KS i arbeidsgruppa har uttrykt også er KS sine endelige standpunkter.
Vi sender ut ny informasjon når vi kjenner utfallet av dette møtet.
En tilsvarende arbeidsgruppe med Oslo kommune skal gi informasjon fra sin prosess fredag 12. desember.
 
s