Hvem er du? / Næringsdrivende / FAQ for artist / band

FAQ for artist / band

En FAQ er som du vet en liste over ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions) og svar på de samme spørsmålene. Her får du MFOs svar på en del spørsmål som du kanskje lurer på.

Du kan søke i FAQ-en ved å taste Ctrl.+F (på PC) eller Eple+F (på Mac).

Jeg vil snakke med en advokat. Hvem skal jeg kontakte?

1) Faglig (jobb-relatert) tvist
Hvis du er medlem av MFO, så ta alltid kontakt med oss først. Hvis det gjelder en faglig tvistesak, vil MFO – eventuelt ved hjelp av advokat – vurdere saken uten at det koster deg noe som helst. Hvis MFO deretter ønsker å støtte et søksmål fra din side, vil forbundet dekke alle kostnader i forbindelse med saken.

I MFOs verden omfatter begrepet faglig også forhold som berører dine opphavsrettslige interesser.

OBS: MFO vil sjelden eller aldri støtte en faglig tvistesak som du har anlagt (med eller uten advokatbistand) uten å konsultere MFO på forhånd.

2) Privat tvist
Som MFO-medlem er du omfattet av HELP advokarforsikring (hvis du ikke har reservert deg mot ordningen). Forsikringen dekker privatrettslige områder som familierett, arverett, kjøpsrett, fast eiendomsforhold (f.eks. leie av lokaler), førerkortbeslag og krenkende nettpublisering. Videre har du tilgang til 15 timer rådgivning fra advokar per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. Du har også tilgang til juridiske avtaler og skjemaer utarbeidet av advokat. Forsikringen dekker egne og eventuelt idømte saksomkostninger.

Det er ingen timepris, advokathjelpen er inkludert i medlemskapet. Som medlem betaler du ingen egenandel. Ved tvist påløper en egenandel på kr 3000. Der det er flere medlemmer i husstanden dekkes denne helt av MFO. I øvrige tilfeller dekker MFO kr 1000. 

Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i MFO.
Her kan du lese fullstendige forsikringsvilkår
Last ned brosjyre om medlemsfordelen
Spørsmål om HELP advokatforsikring retter du til post@help.no eller telefon 22 99 99 99.
- - -

Hva er poenget med å inngå skriftlig avtale, og hva er viktig å huske på?

En skriftlig avtale skal dokumentere hva to parter er blitt enige om i et bestemt spørsmål. Hvis det seinere skulle oppstå uenighet mellom partene, vil den skriftlige avtalen forhåpentligvis gi svar på hvordan tvisten skal løses.

(En muntlig avtale er riktig nok like gyldig og like bindende som en skriftlig. Men når det først oppstår uenighet mellom partene i en muntlig avtale, er det som regel avtalens innhold man har ulike oppfatninger av. Dermed står ord mot ord, og du har en dårligere sak.)

En god skriftlig avtale skal være presis, den skal f.eks. ikke inneholde selvmotsigelser eller begreper som inviterer til tolkning. Som medlem av MFO får du gratis hjelp til å gjennomgå alle typer avtaler som angår jobben din. I visse tilfeller kan MFO hjelpe deg med å sette opp en avtale fra bunnen av.

- - -

Kan en muntlig avtale kanselleres?

I prinsippet kan alle avtaler heves, forutsatt at begge parter er enige om det. Hvis en arrangør avlyser en jobb som er muntlig avtalt, og du vil kreve erstatning, er det du som har bevisbyrden for at det var inngått en avtale, og – ikke minst – hva avtalen gikk ut på. Det hadde vært greit å ha en kontrakt å vise til, eller hva?

Hvis du vil vite mer om hvordan du bør forholde deg ved uønskede avlysninger, les denne artikkelen.

- - -

Hovedartisten er blitt syk og turnéen er avlyst. Hvilke rettigheter har bandet?

Her blir spørsmålet rett og slett hva som er avtalt på forhånd. Jo løsere tilknytning det er mellom hovedartisten og musikerne, desto større er behovet for at partene avtaler en avlysningsklausul og/eller en gjensidig oppsigelsesfrist. Dette gjelder uansett om leiemusikerne har status som næringsdrivende eller som lønnstakere under turnéen. Utgangspunktet er at hovedartisten (eller dennes management) har et økonomisk ansvar overfor de innleide musikerne. Det bør være i alle parters interesse å avklare på forhånd hvor langt dette ansvaret skal strekke seg.

Hvis forholdet mellom hovedartisten og musikerne er av mer permanent karakter, eller bandet framstår som en kunstnerisk enhet uten noen egentlig hovedartist, deler medlemmene sannsynligvis risikoen likt. At én blir syk (og ikke kan erstattes), får dermed like sørgelige konsekvenser for alle.

Artisten (eller dennes management) bør fortløpende vurdere om det skal tegnes avbruddsforsikring.

- - -

Jeg er engasjert til en teaterproduksjon som skulle på seks ukers turné. Nå er hele produksjonen stoppet én uke før premieren. Hvilke rettigheter har jeg?

Hvis teatret er bundet av tariffavtalen mellom LO Stat/MFO og Spekter/NTO, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. I denne perioden har teatret lønnsplikt overfor deg. Deretter bør du eventuelt melde deg arbeidsledig slik at du får rett til arbeidsledighetstrygd.

- - -

Kan en arbeids- eller oppdragsgiver holde tilbake deler av lønna mi?

Såfremt det ikke er avtalt på forhånd, kan det ikke foretas avkorting eller motregning i avtalt arbeidsvederlag. Arbeidsmiljøloven har klare regler om dette når det gjelder lønnsmottakere.

Vedlegget til den anbefalte standardkontrakten for konserter (utarbeidet av diverse organisasjoner i fellesskap) gir prinsipielle retningslinjer for på hvilke vilkår en konsertarrangør eventuelt kan kreve avkorting i et avtalt honorar.

- - -

Hva koster det å benytte MFOs inkassotjeneste?

Ingen ting, utover medlemskontingenten.

- - -

Oppdragsgiveren tilbyr å utbetale lønna mi i form av «reise og diett». Er det bra for meg?

Nei, det er slett ikke bra for noen av partene. Å kamuflere arbeidsvederlag som skattefrie ytelser er straffbart både for oppdragsgiveren og for den engasjerte.

- - -

Er det smart å kreve en rund sum for tilfeldige strøjobber?

Hvis du utfører jobben som lønnsmottaker er det direkte usmart, fordi du i så fall vil kunne bli beskattet for penger som du har brukt på reiseutgifter og mat i forbindelse med jobben. Hvis du ikke er næringsdrivende bør du avtale et særskilt beløp i arbeidsvederlag (gjerne brutt opp i enkeltbeløp for prøver og konserter), og i tillegg et annet beløp – utgiftsrefusjoner – som tilsvarer dine reelle utgifter i forbindelse med jobben. Slike utgiftsrefusjoner er skattefrie så lenge beløpet ikke overstiger dine faktiske utlegg.

- - -

Hva er «tusenkronersregelen» og «titusenkronersregelen»?

Som lønnsmottaker kan du tjene inntil tusen kroner fra én og samme arbeids- eller oppdragsgiver i løpet av ett kalenderår uten at beløpet skal oppgis til beskatning. Hvis oppdragsgiveren er en idell forening e.l., er fribeløpet kr 10.000 (2016). Hvis samlet beløp overstiver kr 10.000 er hele beløpet oppgave- og skattepliktig. Eventuell diett- og/eller bilgodtgjørelse skal regnes med.

OBS: Disse beløpsgrensene gjelder ikke når oppdraget utføres i næring. All næringsinntekt er oppgave- og skattepliktig.

- - -

Jeg jobber en del i utlandet. Hvor og når skal denne inntekten beskattes?

Inntekten skal som hovedregel beskattes i landet hvor den opptjenes. Dessuten skal inntekten oppgis i Norge, hvor du får fradrag for skatt som allerede er trukket i utlandet. Ta vare på dokumentasjon for utenlandsk skattetrekk.

- - -

Hvilke utgifter kan jeg trekke fra i selvangivelsen?

I utgangspunktet er alle utgifter som har direkte sammenheng med din yrkesutøvelse, fradragsberettigede. Vær oppmerksom på at for lønnsmottakere går mange av disse fradragene inn i minstefradraget. Du må kunne dokumentere eller godtgjøre at det er en sammenheng mellom utgiftene og yrkesutøvelsen din. Mer om dette emnet kan du lese i Otto Risangers omfattende e-bok «Musikere og skatt», som MFOs medlemmer kan laste ned gratis fra «Min side».

- - -

Hvor kan jeg forsikre instrumentene mine billigst mulig?

MFO tilbyr i samarbeid med If… Skadeforsikring det billigste og beste alternativet for forsikring av musikkinstrumenter og -utstyr i Norge. Unntaket er spesielt kostbare strykeinstrumenter o.l., hvor man kan oppnå gunstigere forsikringspremie i enkelte utenlandske selskaper.

- - -

Hva er «trygdegrunnlag», og hva betyr det for meg?

Trygdegrunnlaget er din personlige inntekt som danner grunnlag for ytelser fra folketrygden ved f.eks. sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon og arbeidsledighet.

Vær oppmerksom på at næringsdrivende har svakere trygderettigheter enn lønnsmottakere, selv om man har identisk trygdegrunnlag. MFO arbeider kontiunerlig for at næringsdrivende kunstnere skal sikres bedre rettigheter.

- - -

Bør jeg velge booking eller management?

Vær framfor alt klar over at det er store, grunnleggende forskjeller mellom disse to tjenestene. Dessuten er ingen av disse titlene beskyttet i Norge, slik at hvem som helst kan kalle seg bookingagent og/eller manager. 

Er du medlem av MFO, kan du få gratis hjelp til å vurdere utkast til avtale med et management.

«Bookingavtale» frarådes du å inngå, fordi du ikke bør gi noen en avtalefestet enerett til å skaffe deg jobber. En fullmakt er noe helt annet. MFO og Gramart har laget en bookingfullmakt som du kan laste ned og bruke.

- - -

Flyselskapet sendte instrumentene våre til feil by, og konserten måtte avlyses. Hva gjør vi nå?

Skaff først en skriftlig bekreftelse på det som har skjedd fra flyselskapets stedlige representant, og deretter dokumentasjon (fra arrangøren) på årsaken til at konserten ble avlyst. Disse dokumentene utgjør, sammen med spillekontrakten, et grunnlag for å kreve erstatning fra flyselskapet.

Ikke la deg stoppe hvis flyselskapet viser til det som står om begrenset ansvar for bagasje med liten blå skrift bakerst i billettheftet. Hvis selskapet avviser erstatningskravet, bør du kontakte MFO.

Apropos kjipe reisehistorier: Dra ingen steder med uforsikret utstyr. Dra heller ikke på spillejobb til USA under dekke av å være på ferie. Det kan i så fall bli en kort tur.

- - -

Hva er MFOs Carnet-garanti?

Et ATA Carnet er et internasjonalt tolldokument som beviser hvilke instrumenter og annet relevant utstyr du har med deg på utenlandsreise. Den smule ventetid som eventuelt måtte oppstå ved at en nidkjær tollbetjent skulle finne på å sjekke hver enkelt gjenstand på lista, er en bagatell i forhold til hva du kan risikere hvis du ikke har dette dokumentet med deg.

For å utstede et ATA Carnet krever Oslo Handelskammer at du stiller en økonomisk garanti tilsvarende ca. 1/3 av utstyrets verdi. MFOs Carnet-garanti innebærer at hvis hele bandet er medlem av MFO, stiller MFO denne økonomiske garantien for dere. MFO forutsetter at alt det medbragte utstyret er forsikret.

- - -

Hvordan setter jeg opp budsjettet til en søknad om pengestøtte?

Husk at et budsjett er mer enn en oppramsing av utgiftsposter. Budsjettet skal også ha en inntektsside, og det er viktig at de forventede inntektene er like relle som utgiftene. Du søker én eller flere tilskuddsytere om dekning av differansen mellom utgifter og inntekter.

Hvis du er MFO-medlem, kan du få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett som kan øke sjansene dine til å få støtte.

- - -

Hvordan kan MFO hjelpe meg med å forhandle om platekontrakt?

Det første du gjør er å sende MFO utkastet til kontrakt som du har mottatt. Vanligvis foregår rådgivingen slik at MFO «spiller ping-pong» med deg (enten pr. epost eller telefon) etter hvert som dine forhandlinger med plateselskapet skrider fram. Hvis det er praktisk mulig, kan MFO eventuelt bistå deg i forhandlingsmøter med plateselskapet.

- - -

Hvorfor advarer MFO mot voldgiftsklausul i platekontrakter og andre kontrakter?

Voldgift er en alternativ tvisteløsningsmodell til de ordinære domstolene, og har bl.a. følgende kjennetegn: Den er svært kostbar for begge parter, og den gir ingen rettsvirkning utover den aktuelle tvisten. Dessuten har man ingen ankemulighet over voldgiftsrettens resultat.

Man skal kanskje være forsiktig med å spekulere i hvorfor voldgiftsmodellen ble introdusert i musikklivet, men det er nærliggende å anta at det kan skyldes platebransjens motvilje mot å gi allmennheten innsyn i artistenes kontraktsvilkår.

- - -

Hva er forskjellen mellom et «musikkverk» og en «innspilling»?

Musikkverket er betegnelsen på komponistens (og tekstforfatterens) produkt, enten det er framført, utgitt på noter, eller fremdeles bare befinner seg i opphavspersonens hode. Hvis vi f.eks. tenker oss at komponisten (og tekstforfatteren) selv spiller inn musikkverket på plate, er det ikke musikkverket som sådan, men innspillingen av musikkverket, som skal omfattes av en platekontrakt.

Når innspillingen gjøres av noen som ikke har skrevet låta (cover-versjon), er begrepsforskjellen mellom musikkverket og innspillingen kanskje enda tydeligere.

Musikkverket og innspillingen har ulike vern etter åndsverkloven.

- - -

Hva er forskjellen mellom TONO, NCB og Gramo?

TONO forvalter komponistens og tekstforfatterens rettigheter til musikkverket, og innkrever og utbetaler vederlag til komponisten og tekstforfatteren når musikkverket framføres offentlig. NCB (Nordisk Copyright Bureau) innkrever og utbetaler vederlag til komponisten og tekstforfatteren når musikkverket innspilles og utgis på plate. Både TONO og NCB forvalter altså offentlig bruk av musikkverket.

Gramo innkrever og utbetaler vederlag til utøverne og plateselskapet når en utgitt plate kringkastes eller spilles offentlig. Gramo forvalter altså offentlig bruk av innspillingen av musikkverket.

- - -

Jeg er singer/songwriter og har invitert tre kolleger til å spille inn og delvis arrangere den neste plata mi. Hvordan fordeler vi TONO-rettighetene?

Rettighetene til tekst og musikk bør bli hos deg alene. Rettighetene til arrangementene på plata bør imidlertid kunne fordeles mellom alle fire, etter en nøkkel dere blir enige om. På den måten vil kollegene dine ha rett til en del av TONO-vederlaget når plata spilles, og når dere sammen holder konserter med dette repertoaret.

- - -

Jeg skal komponere musikk til en spillefilm, og jeg skal spille inn musikken selv. Hva må jeg passe på i kontrakten med filmprodusenten?

Det bør inngås to separate kontrakter: En for komposisjonsarbeidet, og en for utnyttelsen av musikksporet.

I hver av disse kontraktene har du ulike interesser å ivareta. Lovgivningen setter begrensninger for hvilke rettigheter du kan overdra i egenskap av komponist. Men når det gjelder rettighetene til musikksporet, må du framfor alt passe på at overdragelsen er begrenset til å gjelde utnyttelse i den aktuelle filmen.

Den samme todelingsmodellen gjelder i prinsippet også ved oppdrag om komponering og innspilling av teatermusikk og musikk til reklamefilm.

MFO kan bistå deg i forhandlinger om slike kontrakter.

- - -

Er det viktig å eie mastertapen til egne plateutgivelser?

Naturligvis. Men selv om du eier mastertapen, kan du risikere at noen andre sikrer seg alle rettighetene til å utnytte den – hvis du er uforsiktig med hva du skriver under på. Av alle «ran» du kan bli utsatt for i musikkbransjen, er dette kanskje det groveste.

Ta kontakt med MFO før du skriver under på noe som helst i forbindelse med utnyttelse/utgivelse av mastertapen din.

- - -

Et plateselskap vil gi oss et større beløp for å spille inn et album, vi får trolig velge produsent selv, og de tilbyr en god royalty. Men hva betyr det når kontraktutkastet sier at innspillingskostnadene skal motregnes framtidige royalties?

Det betyr i klartekst at dere skal fullfinansiere innspillingen av egne lommer, mens eiendomsretten til innspillingen tilfaller selskapet. Ikke gjør det!

- - -

Jeg skal gi ut plate og har betalt innspillingen selv. Hva gjør jeg nå?

Det vanligste er å inngå en lisensavtale med et plateselskap som mangfoldiggjør og sprer innspillingen din i markedet. Alternativt kan du starte ditt eget selskap, og inngå avtale med en distributør.

MFO kan hjelpe deg med å vurdere både lisensavtaler og distribusjonsavtaler.

- - -

Hva er en lisensavtale?

En lisensavtale betyr i platebransjen at den som eier en innspilling/mastertape (en lisensgiver), leier bort innspillingen (til en lisenstaker) eksklusivt i en viss tidsperiode og eventuelt i et begrenset geografisk territorium. Lisenstaker har dermed enerett til å utnytte innspillingen kommersielt så lenge lisensavtalen varer. Se Sjekkliste for lisensavtaler.

MFO kan bistå deg i forhandlinger om lisensavtaler.

- - -

Hva er NCB-avgift, og hvem skal betale den?

I Norge er det Nordisk Copyright Bureau (NCB) som innkrever og utbetaler vederlag til komponist og tekstforfatter når et verk spilles inn på plate og utgis. Det er plateselskapet som skal betale denne avgiften, som utgjør ca. 10 kroner pr. eksemplar av et fullengde-album.

Hvis du lisensierer ut et album som du har spilt inn selv, vil lisenstaker (plateselskapet) føre den innbetalte NCB-avgiften til fradrag i prosjektregnskapet før man beregner din avtalte royalty.

- - -

Er det bra å skrive kontrakt med et nystartet plateselskap?

Hvis «nystartet» betyr at de som driver plateselskapet ikke har noen kunnskap om platebransjen, er svaret ganske sikkert nei. Det hjelper deg lite å oppnå skyhøy royalty i kontrakten hvis selskapet ikke evner å få produktet ut til media og publikum. På den annen side dukker det stadig opp nye selskaper som drives av folk med god peiling på bransjen. I slike selskaper tenker man ofte annerledes enn i de store, etablerte selskapene, og det kan derfor lettere finnes alternative avtaleløsninger som er i både artistens og selskapets interesse.

- - -

Kan MFO ivareta mine interesser som låtskriver/komponist?

MFO kan gi deg råd om hva du bør gjøre og ikke bør gjøre, f.eks. hjelpe deg med å gjennomgå utkast til forlagsavtale eller avtale om komponering av bestillingsverk. MFO kan dessuten bistå deg i tvistesaker hvor du opptrer i egenskap av opphavsmann. Men MFO forhandler ikke kollektivt på områder hvor NOPA og Norsk komponistforening har avtaler.

- - -

Kan lydprodusenter bli medlem av MFO?

Ja.

- - -

Kan konsertteknikere bli medlem av MFO?

Ja, unntatt hvis man utelukkende arbeider på en arbeidsplass hvor Fagforbundet har tariffavtale – og dermed forhandlingsrett – for det tekniske personalet. 

- - -

Jeg lurer på noe som ikke står i denne FAQ-en. Hva skal jeg gjøre?

Send en epost til MFO. Husk å oppgi fullt navn og medlemsnummer (som du finner sammen med navnet ditt øverst på siste side av bladet Musikkultur).

 
s