Medlemsfordeler / Trygghet i arbeidsforholdet / Gjeldende tariffavtaler

Andre tariffområder (Rikskonsertene m.m.)

Her har vi lagt inn de tariffavtalene som MFO har inngått utenfor hovedtariffområdene.

Den tariffavtalen med NRK som er lagt inn her, gjelder musikere og sangere som medvirker i enkelte radio- og fjernsynsprogrammer. Avtalen er inngått direkte med NRK, og hører ikke inn under det såkalte Spekter-området.

Innenfor disse områdene organiserer MFO musikkfaglig og administrativt ansatte i Norsk Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norsk Kulturskoleråd. MFO organiserer også musikere og sangere som arbeider ved hoteller og restauranter, og frilans musikere og sangere som arbeider innenfor et eller flere av disse eller de andre tariffområdene.

Rikskonsertene / Kulturtanken
Overenskomst med Rikskonsertene med lønnssatser fra 01.01.2018
Overenskomsten med Rikskonsertene gjelder også for skolekonsertturneer som er produsert av fylkeskommunene for Rikskonsertene.

Som et resultat av beslutningen om å etablere Kulturtanken som den nasjonale, samlede aktøren innen profesjonell kunst og kultur til barn og unge, har det tidligere Rikskonsertene fått et nytt mandat. I påvente av at det fremforhandles en ny overenskomst mellom Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg og Kulturtanken er partene enige om å prolongere overenskomsten mellom Rikskonsertene og MFO/NODA inntil forhandlingene om ny overenskomst mellom Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg og Kulturtanken er sluttført.
Partene er i tillegg enige om en lønnsregulering fra 1.1.2018 av følgende satser:
- Konsertsats jf 2.1 endres til kr 3.203
- Prøvesatsen pr time jf 3.1 endres til kr 487

Se protokoll av 20.12.2017

NRK frilansoverenskomsten
Overenskomst med NRK om lønns- og arbeidsvilkår for leilighetsvis engasjerte musikere og sangere
For medvirkning i Kringkastingsorkestret se tariffområdet Spekter

Den kulturelle skolesekken (gammel avtale)
Rammeavtale framforhandlet av Kunstnernettverket og fylkeskommunene, som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for kunsntere som gjør oppdrag for Den kulturelle skolesekken. Avtalen gjelder til 31. juli 2013. Se også protokoll av 20.06.2012.

Den kulturelle skolesekken (ny avtale fra 1.8.2015)
Denne rammeavtalen gjelder kunstnere som jobber for fylkeskommuner innen Den kulturelle skolesekken. Avtalen er inngått mellom Kunstnernettverket og Akershus fylkeskommune og gjelder fra 1. august 2015.
Som største fylke i skolesekk-ordningen er Akershus fylkeskommune en av landets største arbeidsgivere på kunst- og kulturfeltet. Dette er et ansvar fylkeskommunen er seg svært bevisst, og det er på bakgrunn av dette Akershus nå har ført forhandlinger med Kunstnernettverket, som består av kunstnerorganisasjoner innen fagfeltene scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og musikk
Det er ventet at flere fylker i DKS-nettverket vil følge opp avtalen, men dette krever at Kunstnernettverket fremforhandler individuelle avtaler med hvert fylke. MFO anbefaler inntil videre alle medlemmer å bruke avtalen som veiledende i arbeid for andre fylker.

Vær obs på at det er ulike vilkår for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende, som selv må dekke sosiale utgifter, forsikring etc. 

Arbeidstakere skal lønnes med kr. 2.894,- kr 3.035,- pr. formidlingsdag, gjeldende fra 01.01.2016 01.08.2017.
Oppdragstaker honoreres med kr. 3.718,- kr 3.899,- pr. formidlingsdag, gjeldende fra 01.01.2016 01.08.2017.

I tillegg kommer lønn for reisedager, forberedelse, samt dekning av produksjonskostnader, forsikring, m.m. 

Last ned: Avtale om kunstnerisk arbeid innen Den kulturelle skolesekken - lønnsmottakere
Last ned Avtale om kunstnerisk arbeid innen Den kulturelle skolesekken - næringsdrivende

MUNOR
Overenskomst mellom MFO og Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) for perioden 1. mai 2012 - 30. april 2014.
Protokoll fra forhandlingene mellom MFO og MUNOR i 2012.

Hoteller og restauranter
Tariffavtalen mellom MFO og NHO Reiseliv (tidligere NHO/Reiselivsbedriftenes landsforening) er ikke fornyet etter 2004, fordi vi ikke lenger kan dokumentere at MFO har medlemmer som arbeider som lønnstakere ved hoteller og restauranter som er tilsluttet NHO Reiseliv. Medlemmer som tar oppdrag for disse virksomhetene, gjør nå - så langt vi vet - dette i næring. Verken MFO eller andre fagforeninger har anledning til å inngå tariffavtaler eller andre prisavtaler med oppdragsgiverne eller sammenslutninger av disse på vegne av sine næringsdrivende medlemmer. Disse medlemmene får naturligvis fortsatt vanlig bistand og andre medlemsfordeler i MFO, selv om vi ikke kan opprettholde en tariffavtale i området.

 
s