Medlemsfordeler / Trygghet i arbeidsforholdet / Gjeldende tariffavtaler

Statlig tariffområde

Til det statlige tariffområdet hører alle tilsatte i statsforvaltningen og statlige virksomheter. Staten er ikke tilsluttet noen arbeidsgiverorganisasjon, og forhandler direkte med arbeidstakerorganisasjonene. Mange statlige virksomheter er de senere årene skilt ut fra forvaltningen og etablert som egen selskaper. Disse er som oftest tilsluttet andre arbeidsgiverorganisasjoner, og står utenfor det statlige tariffområdet.

I det statlige tariffområdet organiserer MFO musikkpedagoger og forskere ved høgskolene og universitetene og musikkfaglig og administrativt personale i Rikskonsertene 
Videre organiserer MFO musikkterapeuter ved spesialpedagogiske sentra og voksenopplæringen. Musikkterapeuter i grunnskolen og videregående opplæring er også organisert i MFO, men disse tilhører nå de kommunale tariffområdene. 
I samarbeid med Norges Offisersforbund (NOF) organiserer MFO fast og midlertidig tilsatte musikere i Forsvarets musikk.

MFO er gjennom hovedsammenslutningen LO Stat part i hovedavtalen og overenskomsten (Hovedtariffavtalen) med staten.
MFO har med virkning fra 1.1.2009 også inngått særavtale med Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere i Forsvarets musikk (se særavtalene). 
MFO har dessuten inngått egen overenskomst med Kultur- og kirkedepartementet og Rikskonsertene om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte utøvere (turnéavtalen). Denne tariffavtalen er en selvstendig overenskomst, og ikke en del av det ”egentlige” statlige tariffområdet.

Hovedavtalen
Hovedavtalen i staten 01.01.2017 - 31.12.2019

Hovedtariffavtalen
Hovedtariffavtalen i staten 01.05.2018 - 30.04.2020

Særavtaler
Særavtale om leseplikt m.m. i folkehøgskolen
Særavtale med Forsvarets musikk om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig ansatte musikere og sangere

Satser for timebetalt undervisning ved universiteter og høgskoler
Satsene for timebetalt undervisning ved universiteter og høgskoler er fra 1.1.2005 tatt ut av Statens personalhåndbok

 
s