Medlemsfordeler / Trygghet i arbeidsforholdet / Gjeldende tariffavtaler

Kommunalt tariffområde (KS)

Til det kommunale tariffområdet hører alle ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak. På arbeidsgiversiden er de fleste kommunene, fylkeskommunene og virksomhetene tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen KS, som inngår tariffavtaler på deres vegne. I tillegg er enkelte andre virksomheter med nær tilknytning til en kommune eller en fylkeskommune medlemmer i KS, og dermed en del av det kommunale tariffområdet. KS er både en politisk interesseorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon for sine medlemmer.

MFO har inngått en hovedavtale og en overenskomst (Hovedtariffavtalen) med KS. Avtalene er identiske med den som er inngått av andre forbund med medlemmer som tilsatt hos arbeidsgivere tilknyttet KS, og gjelder dermed for alle tilsatte i dette området. MFO har også inngått en del særavtaler med nærmere bestemmelser for enkelte yrkesgrupper eller arbeidsområder (se særavtalene). Særavtalene er i seg selv tariffavtaler, men det er p.t. ikke benyttet rett til arbeidskamp (streik eller lock- out) opp mot revisjon av særavtalene med KS.

Oslo kommune er med i interesseorganisasjonen KS, men står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og inngår derfor egne tariffavtaler. MFO har inngått hovedavtale og overenskomst med Oslo kommune. I overenskomsten er det tatt inn særbestemmelser for Oslo Musikk- og kulturskole (pedagogisk personale).
I det kommunale tariffområdet organiserer MFO først og fremst musikk- og kulturskolelærere (alle fagområder), distriktsmusikere, fylkesmusikere, landsdelsmusikere og andre kommunalt og fylkeskommunalt tilsatte musikere, krematoriesangere (Oslo) og en del personale tilsatt i administrative stillinger innenfor musikk- og kulturområdet.
Fra 1. mai 2004 ble pedagogisk personale i skoleverket (grunnskole og videregående skole) overført fra det statlige til det kommunale tariffområdet. MFO organiserer musikklærere og andre kunstfaglærere både i de videregående skolene og i grunnskolene.

Hovedavtalen
Hovedavtalen med KS
Partene er enige om at Hovedavtalen prolongeres til 31.12.2017. Se rundskriv fra KS av 11.12.2015.

Hovedtariffavtalen
Hovedtariffavtalen med KS gjelder perioden 1.5.2016 - 30.4.2018

Særavtalene med KS
Særavtale om arbeidstøy og musikkinstrumenter
Særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager
Særavtale om reiseregulativet
Særavtale om følge av pasient, klient, elev
Særavtale om OU-midler

Særavtalene med KS – spesielt for skoleverket
Avtaleverket spesielt for skoleverket er framforhandlet mellom KS og forbundene i LO (herunder MFO), UNIO (herunder Undervisningsforbundet), YS og Akademikerne. Avtaleverket gjelder derfor alle som er ansatt i skoleverket, på lik linje med det øvrige avtaleverket i kommunal sektor.
SFS 2213 Arbeidstidsavtalen prolongert til 31.12.2019
Protokoll av 01.04.2005 vedrørende tillitsvalgtordningen i skoleverket

Særavtale med Norsk kulturskoleråd
Avtalen regulerer arbeidstid, ferie, forsikring og bruk av mobiltelefon for ansatte i Norsk kulturskoleråd

 
s