Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2010

Høring om kulturbudsjettet

( 26.10.2010 )

MFO deltok i dag i Familie- og kulturkomiteens åpne høring om forslaget til statsbudsjett for 2011. Forbundsleder Renée Rasmussen uttrykte glede over at veksten i kulturbudsjettet fortsetter mot målet om 1 % av statsbudsjettet i 2014, og presenterte deretter MFOs synspunkter på en del andre viktige elementer i budsjettforslaget.

Hun trakk bl.a. fram den omfattende overføringen av forvaltningen av tilskudd fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd. -Dette har ligget i kortene en stund, og er i tråd med anbefalingene fra Løkenutvalget i 2008. sa hun. -Vi skal ikke påstå at dette er feil, men vi vil likevel peke på de utfordringene dette stiller oss overfor. Kulturrådet skal fortsatt være et autonomt, kulturfaglig organ med ansvar for nyskaping og forsøksvirksomhet. Samtidig skal Kulturrådet – og ikke minst Kulturrådets administrasjon – forvalte løpende og langsiktige tilskuddsforpliktelser på vegne av staten. Og Kulturrådet skal forholde seg til overordnede føringer fra departementet, Regjeringen og Stortinget. Her er det rett og slett mange aktører som må holde tunga rett i munnen. Vi vil selvsagt følge nøye med på utviklingen, og forutsetter i alle fall at omleggingen ikke går ut over den forutsigbarheten som mange faste tilskuddsmottakere så sårt trenger, sa Renée Rasmussen.

Videre snakket hun kunstnernes levekår. Den siste levekårsundersøkelsen – som ble utført av Telemarksforskning i 2007 og 2008 – viser at det står slett ikke bra til med inntektene og at situasjonen heller har forverret seg enn forbedret seg siden forrige undersøkelse i 1993. -Vi registrer at staten de siste årene har tilført kulturfeltet mye mer penger, men vi savner fortsatt en bred og grundig drøfting av hvordan forholdene også med andre virkemidler kan legges bedre til rette for kunstnerisk arbeid og kunstnerisk virksomhet. Vi har i mange år pekt på at skatteregimet, trygdevilkårene og pensjonssystemene for næringsdrivende er dårlig tilpasset for næringsdrivende kunstnere med lave inntekter. Dette er det fortsatt ikke gjort noe med. Vår primære målsetting er selvsagt at inntektsnivået må forbedres, men det er neppe til å komme forbi at kunstnere ennå i lang tid vil høre til lavinntektsgruppene i samfunnet, lød budskapet til komiteen.

Forbundslederen kommenterte også det arbeidet som de siste fire årene er gjort med tariffavtalene i Den Norske Opera & Ballett, symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble. Det ble initiert av en streik i 2006, og det måtte dessverre enda en streik til i år for å forsøke å nå fram til målet. Det handler egentlig om noe så enkelt som mer fleksible arbeidstidsordninger, mer overføring av rettigheter fra de utøvende kunstnerne til arbeidsgiverne og om høyere lønn. Men prosessen er blitt vanskeligere enn nødvendig på grunn av stadig nye krav fra Kulturdepartementet, som ikke en gang sitter ved forhandlingsbordet.

-Nå i sluttfasen er det for oss et spørsmål om likebehandling av musikerne, sangerne og danserne i disse institusjonene, og vi håper vi har komiteen med oss i at det ikke finnes noen rimelig grunn til at det skal være dårligere betalt å arbeide i f.eks. Det Norske Blåseensemble enn i Trondheim Symfoniorkester eller Stavanger Symfoniorkester. I alle fall ikke så lenge arbeidsforholdene og vilkårene for øvrig er omtrent like, hevdet hun.

Og naturligvis kommenterte MFO arbeidet for å etablere et nytt profesjonelt kor i Norge. -De fleste er enige om at den forsøksordningen som er gjennomført var lite vellykket. De fleste er også enige om at det er viktig å komme videre. Men det er stor grad av uenighet om veien videre. Vi mener at det er både faglig og organisatorisk mest fornuftig å starte med å etablere ett nasjonalt, profesjonelt kor. For oss er det viktig at sangerne blir ansatt på grunnlag av objektive kriterier og at koret får en økonomisk og organisatorisk basis som gjør at det så snart som mulig kan begynne å fungere både som et flaggskip for norsk korsang og en fullverdig arbeidsplass for sangerne, sa forbundslederen i sitt innlegg, før hun avsluttet med å be kulturkomiteen om å huske kulturskolene.

-Til slutt vil jeg gjerne – selv det ikke er denne komiteens område – minne om hvor utrolig viktige kulturskolene er. Regjeringen har dessverre ikke foreslått å øke det statlige stimuleringstilskuddet, til tross for at det er påvist behov for minst en dobling allerede i 2011, og en økning til 400 millioner innen 2014. Jeg vil be om at Kulturkomiteen hjelper oss å sette søkelyset på verdien av et godt kulturskoletilbud som er tilgjengelig for alle til en pris som alle har råd til å betale, sa hun.

For MFO møtte forbundsleder Renée Rasmussen, nestleder Hans Ole Rian og seniorrådgiver Odd Langklopp. MFO har sammenfattet sitt syn på budsjettforslaget i et notat som ble overlevert til komiteen. Der er også Rikskonsertenes situasjon tatt opp.
 
s