Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2009

MFO presenterte sine meninger om statsbudsjettet

( 12.11.2009 )

Musikernes fellesorganisasjon deltok tidligere denne uka i høringer i tre av komiteene på Stortinget for å legge fram forbundets synspunkter på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010. Vi har møtt Utenriks- og forsvarskomiteen, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og Familie- og kulturkomiteen.

Hver av komiteene mottok et notat med MFOs innspill i forhold til områder som sorterer under den enkelte komite (og med en kort presentasjon av MFO).

I møtet med Utenriks- og forsvarskomiteen framhevet MFOs representanter R enée Rasmussen og Cathrine Nyheim at Forsvarets musikk må sikres forutsigbarhet i budsjettrammene, samt at behovet for en styrking av såvel korpsadministrasjonene som antall musikerstillinger må ivaretas. MFO peker også på at mange av musikerne spiller på private instrumenter for å opprettholde kvaliteten på Forsvarets tilbud. «Slik bør det neppe være», heter det til slutt i notatet.

Overfor Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen viste MFOs Hans Ole Rian til at både vi og LO har pekt på at kulturskolene må gis en sterkere lovergulering, fordi skolene ofte taper kampen om knappe kommunale ressurser i forhold til tydeligere lovpålagte oppgaver. Videre påpekte vi at det i budsjettet ikke finnes formuleringer som ivaretar dannelse, estetiske fag eller kulturdimensjonen i grunnopplæringa. Også innenfor høyere utdanning mener MFO at budsjettet er utilstrekkelig på flere områder. Også de økonomiske rammene for kultursatsningen i Kirken og den svake økonomien i fellesrådene ble omtalt. Les høringsnotatet.

Også overfor Familie- og kulturkomiteen pekte MFOs representanter Renée R asmussen, Hans Ole Rian og Eivind Gran på de store utfordringene i kirkelig sektor. I dette møtet hadde vi imidlertid først og fremst fokus på kunstnerpolitikken, de statlige tilskuddsordningene til musikkformål, foruten orkestrenes og Den Norsk Opera & Balletts økonomiske utfordringer. Riksscenen for folkemusikk og folkedans er viet særlig plass i MFOs notat, idet vi frykter at det framlagte budsjettforslaget i verste fall ikke vil gi rom for kunstnerisk aktivitet i de splitter nye lokalene i Schouskvartalet i Oslo.
 
s