Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2007

Nye skatteregler for tjenestereiser utenlands og innenlands

( 20.12.2007 )

Stortinget har i budsjettvedtak for 2008 endret reglene for beskatning av godtgjørelse for kost og losji på tjenestereiser. Med virkning fra 1. januar 2008 er det krav om at utgifter til overnatting legitimeres med regning fra overnattingsstedet. Ved bruk av de såkalte ulegitimerte satsene medfører dette følgende endringer:

Utlandet
Statens ulegitimerte satser utbetales som tidligere. Dersom det er en differanse i arbeidstakers favør mellom fremlagt hotellregning og den ulegitimerte satsen, skal denne differansen innberettes som lønn og det skal også svares arbeidsgiveravgift av beløpet. Der regningen er høyere enn den ulegitimerte satsen blir det ingen endring.

Eksempel:
Hvis den ulegitimerte satsen for et land er kr 1 500, og arbeidstakeren legger frem en regning på kr 1 300 blir kr 200 å betrakte som lønn som det skal svares arbeidsgiveravgift av. Her må man være oppmerksom på om frokost er inkludert i overnattingsprisen. Denne må trekkes ut. Hvis det ikke er oppgitt pris for frokost, må man trekke ut 10 % av kostsatsen for vedkommende land. Hvis kostsatsen for landet i eksemplet over er kr 700, og frokost er inkludert i regningen på kr 1 300, må man trekke ut kr 70 (10 % av kr 700), og man står da igjen med kr 270 som skal skattlegges som lønn. På den annen side skal det da ikke foretas måltidstrekk for frokosten. Hvis det ikke foreligger regning (overnatting hos familie, venner), blir hele det ulegitimerte nattillegget å regne som inntekt og det skal svares arbeidsgiveravgift for hele beløpet.

Innland
Her beholdes den ulegitimerte satsen på kr 400. Denne satsen er ikke omfattet av endringene i skattereglene. For den ulegitimerte satsen på kr 700 (ved overnatting på hotell) blir det de samme endringene som for utlandet. Her må det legges ved regning, og en positiv differanse for arbeidstaker blir å innberette som lønn. Overstiger regningen kr 700 blir det ingen endringer i forhold til dagens regler.

Næringsdrivende
For næringsdrivende gjelder det som før at alle utgifter må dokumenters med regnskapsbilag, selv om det er mottatt godtgjørelse for kost og losji i henhold til reiseregulativenes satser.

Husk
også på at det ikke er noen selvfølge at det betales godtgjørelse for kost og losji uten at dette enten følger av tariffavtale for det aktuelle området, eller av særskilt avtale som inngås sammen med avtalen om et arbeidsoppdrag. Og som med alle andre avtaler, så må også slike avtaler inngås før jobben er gjort. Da er det for sent, dersom oppdragsgiveren ikke har lyst til å betale.
 
s