Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2007

Bjerkestrand om Kirkemøtet og homofilisaken

( 13.12.2007 )

Hovedsakene på årets kirkemøte var kirkens holdninger og bidrag vedrørende klimaendringer og arbeid med miljø, forbruk og rettferd, samt økonomisk globalisering som utfordring for kirkene. Kirkemøtet samlet seg om offensive vedtak med klare utfordringer til nasjonale og internasjonale politikere og til det enkelte kirkemedlem. Dette har det ikke vært lett å få med seg i all medieoppmerksomheten omkring et annet krevende tema.

Lite har nemlig trigget oppmerksomheten mer enn spørsmålet om homofilt samliv for personer i vigslede stillinger. MFO ga i høst en anbefaling til Kirkerådet om å endre tidligere kirkemøtevedtak som ikke ga homofile som lever i partnerskap adgang til vigslede stillinger. Rett før Kirkemøtet gikk MFO og Fagforbundet ut med et helt klart råd til Kirkemøtets medlemmer: Vi anbefalte at Kirkemøtet måtte gjøre nye vedtak om at homofile som lever i partnerskap kan inneha vigslede stillinger i Den norske kirke. Det samme uttalte også LO.

Vi mener at dette vil bidra til at kirken blir en åpen og inkluderende arbeidsplass. Det vil også gi forutsigbarhet og trygghet for kvalifiserte søkere, som uansett lovlig samlivsform, vil bli vurdert på en likeverdig måte. Slik ble det ikke, men Kirkemøtet tok et viktig skritt i riktig retning. Et klart flertall på 50 av 84 delegater vedtok at det ikke lenger vil være i strid med kirkens ordninger å tilsette homofile som lever i inngått partnerskap i kirkelige stillinger. Kirkemøtet anbefaler at biskopen og tilsettingsorganene samrår seg med hensyn til praksis. Det er imidlertid ikke noe formelt til hinder for at en tilsetting kan finne sted mot biskopens syn. Det har vi sett eksempler på i Oslo. Det gjelder når søkeren allerede er ordinert eller vigslet. Biskopen kan imidlertid stanse en tiltredelse for en søker som ikke er ordinert eller vigslet til stilling som krever dette. Det er viktig å merke seg at denne saken dreier seg om de personene som søker stillinger som krever ordinasjon; prester; og vigsling; diakoner, kateketer og kantorer.

Dagens tilstand i kirken blir ikke endret over natten. Tilsettingsorganene vil nå utfordres på å utarbeide forutsigbare planer for håndtering av denne typen saker. Nå må særlig tilsettingsorganene i de kirkelige fellesrådene bli tydelige på hvordan de håndterer ledige stillinger både der hvor det forutsettes vigsling og der hvor dette ikke forutsettes. Jeg håper og tror at tiden jobber for full likestilling og like rettigheter og i kirken. Men kampen er ennå ikke over.

Arnfinn Bjerkestrand
forbundsleder
 
s