Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2007

– Ja til homofile i vigslede stillinger

( 08.11.2007 )

 


Fagforbundet og MFO mener at Kirkemøtet nå må fatte nye vedtak som innebærer at homofile som lever i partnerskap kan inneha vigslede stillinger i Den norske kirke. Dette vil bidra til at kirken blir en åpen og inkluderende arbeidsplass. Det vil også gi forutsigbarhet og trygghet for kvalifiserte søkere, som uansett lovlig samlivsform, vil bli vurdert på en likeverdig måte. Det framgår av følgende uttalelse i dag fra Fagforbundets leder for seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, og MFOs forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

 

Fagforbundet og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har siden homofilisaken ble forberedt av Kirkerådet for behandling første gang i 1995, avgitt skriftlige innspill til saksbehandlingen. Fra de daværende arbeidstakerorganisasjonene Norsk Kommuneforbund og Norsk kantor- og organistforbund ble det framhevet at arbeidstakere i kirken må ha de samme lov- og avtalefestede rettigheter, som ellers gjelder i samfunnet. Det har hele tiden vært viktig for våre to LO-forbund og for LO som helhet, å bekjempe tendenser til mobbing og trakassering i arbeidslivet, kirken inkludert. Gjennom tillitsvalgtordningen, som er forankret i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen i kirkelig tariffområde, deltar de ansattes representanter i ulike fora for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Utover dette ligger det at alle, både arbeidstakere og arbeidsgivere, har en plikt til å bidra til at forhold som oppleves som trakasserende for enkeltpersoner eller grupper bringes fram i lyset og til opphør.

Ulik behandling
Fagforbundet og MFO viser til Kirkerådets saksframlegg til Kirkemøtet om saken. Innspillene fra bispedømmer og andre, gir tankevekkende refleksjoner rundt de alternativer Kirkerådet har presentert vedrørende vigsling og ansettelse av homofile og lesbiske, som lever i inngått partnerskap. Vi registrerer at Bjørgvin bispedømmeråd nylig gjennom stillingsutlysning har gjort det klart at de vil unnlate å ansette prester som lever i partnerskap i stillinger. Det henvises til unntaket i arbeidsmiljølovens § 13-3(3) for tros - og livssynssamfunn. Vi mener at bispedømmerådet her trekker bestemmelsen for langt ved at den på generelt grunnlag benyttes for å avvise behandling av søkere fra en bestemt søkergruppe. Det vises etter vårt syn ikke tilstrekkelig til ”særlige krav ut fra stillingens karakter” eller ”formålet med virksomheten”. Fagforbundet og MFO finner det problematisk at det i dag eksisterer ordninger innenfor Den norske kirke der søkere og/eller ansatte som lever i partnerskap blir behandlet ulikt i forhold til hvor i landet de arbeider og hvilken stilling de har/søker. En organist kan leve i partnerskap slik Kirkemøtet tidligere har uttalt seg, men hvis vedkommende fullfører kantorutdannelse og det blir spørsmål om vigsling, er det usikkert hva som skjer.

Prisgitt arbeidsgiver
Det er en utfordring for arbeidsmiljøet dersom det hos en arbeidsgiver tillates at ikkevigslede som lever i inngått partnerskap kan arbeide der, mens vigslede personer med samme samlivsform ikke har tilgang til en relevant stilling, en stilling en kanskje endatil er best kvalifisert for. Det vil også bli en utfordring å bevare og utvikle gode og forutsigbare arbeidsplasser for homofile som lever i partnerskap, dersom forutsetningene for mulig tilsetting kan endres på bakgrunn av holdninger hos skiftende biskoper og arbeidsgivermyndigheter. I rekrutteringsøyemed er det viktig at utdanning til yrker innenfor Den norske kirke også gir muligheter for ansettelse. Fagforbundet og MFO ser at den manglende rekrutteringen og svikt i søkergrunnlaget ved ledige stillinger, på sikt vil kunne få uheldige konsekvenser for kirken. Dersom homofile ikke lenger ser kirken som framtidig arbeidsmulighet, vil rekrutteringsproblemet ytterligere forsterkes. Fagforbundet og MFO vet at saken denne gang omhandler homofile som lever i partnerskap. Vi antar at lovgivningen og de allmenne holdningene i samfunnet for framtida vil føre til at stadig flere homofile, som inntil nå har valgt å leve alene, i større grad enn tidligere vil inngå partnerskap. Også av den grunn er detnødvendig og riktig at spørsmålet nå blir behandlet på kirkemøtet.
 
s