Forside
Min side Bli medlem
Image

MFOs forbundsleder kommenterer det nye kulturløftet til Arbeiderpartiet

Det er store forskjeller i norsk politikk når det gjelder satsing på kunst og kultur. En av de største forskjellene går imellom de partiene som ønsker at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur, og de som ikke ønsker en slik statlig satsing. At Arbeiderpartiet også i dette kulturløftet legger en slik økonomisk satsing til grunn er en forutsetning for en fortsatt god kulturpolitikk.

Arbeiderpartiet ønsker flere arbeidsplasser innenfor kunst og kultur. Da er det viktig at de kunstnerne og kulturarbeiderne som er skapere, utøvere og forvaltere av alle de forskjellige kulturuttrykkene sikres gode, fornuftige og forutsigbare rammevilkår. Vi i MFO forventer at de satsingene som Arbeiderpartiet nå legger opp til, med blant annet en kunstnerøkonomireform, munner ut i konkrete og solide tiltak spesifikt rettet mot de skapende og utøvende kunstnerne, og da i særdeleshet kunstnere som er frilansere og/eller selvstendig næringsdrivende.

Det nye kulturløftet skal gi hundrevis av kulturløft i alle landets kommuner og fylker, og Arbeiderpartiet ønsker at flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole. For oss i MFO er det en noe svak ambisjon. I tidligere kulturløft var ambisjonen at alle barn som ønsket det skulle gis muligheten til å gå på en kulturskole. Dette er en ambisjon som burde ha blitt stående. Vi i MFO ønsker også en egen forskrift for kulturskolene, den bør på plass i neste fireårsperiode.

Arbeiderpartiet ønsker å styrke festivalstøtteordningen. Det er bra, men for oss i MFO hadde det vært bedre om blant annet ensemblestøtteordningene og musikerstøtteordningene ble foreslått styrket. En styrking av Norsk kulturfond er en helt nødvendig forutsetning for å få dette til. Det er tross alt musikere og ensembler som er leverandørene av god musikk og engasjerende kunst – også på våre festivaler.

Mange kunstnere har sitt virke som ansatte medarbeidere på forskjellige institusjoner. Det er bra at Arbeiderpartiet tydelig signaliserer at disse skal styrkes. Men siden dagens regjering systematisk har underregulert overføringene til disse, blir det nok nødvendig med en kompensasjon for dette i neste fireårsperiode. Vi ser også frem til å diskutere og sammen komme frem til en løsning på institusjonenes pensjonsutfordringer, en løsning som alle parter kan leve godt og lenge med.

Det er godt å se at Arbeiderpartiet i forbindelse med deres satsing på kultur husker de praktisk-estetiske fagene i skolen. Disse fagene og de lærerne som underviser i disse fagene har vært neglisjert i mange år, og her trengs det etter vårt syn et betydelig løft. Vi vil i den forbindelse vise til vårt forslag om et eget Kunstfaglærerløft.

Å finansiere og understøtte kulturlivet og kulturaktiviteter til folk flest er litt av en kunst. Jeg vil oppfordre alle til å huske på det når det skal stemmes den 11. september. Folk flest fortjener en ny regjering.

 
s