Forside
Min side Bli medlem
Image

En styrking av de praktisk-estetiske fagene

I fjor ba Stortinget Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Denne planen skal også omhandle rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene.

MFO har nå sendt vårt innspill til denne planen. Planen inneholder flere konkrete forslag, forslag som hver for seg vil ha positive effekter, men som selvsagt vil ha best effekt om de implementeres samlet, gjennom en felles og koordinert plan.

MFO vil at barn og unge skal møte en helhetlig skolehverdag og et mangfold av kulturaktiviteter i sitt oppvekstmiljø, vi vil at barn og unge skal møte ulike kunstarter som grunnlag for egen dannelse og at skolen skal gi rom for elevenes skaperkraft.

Vi anbefaler derfor blant annet disse tiltakene:

 • Det må innføres kompetansekrav for undervisning i kunst og håndverk og musikk for lærere som underviser i de estetiske fagene i grunnskolen. Kravet må være minst 30 studiepoeng på barnetrinnet og minst 60 studiepoeng på ungdomstrinnet.
 • Det må innføres følgende nye grunnleggende ferdigheter, i tillegg til dagens fem:
  • Læringsstrategier og motivasjon
  • Sosial, kulturell og estetisk kompetanse
 • Lyd- og akustikkstandardene NS 8175 – Lydforhold i bygninger og NS 8178 – Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøving må legges til grunn under nybygg og rehabilitering av skolebygg.
 • Det må utarbeides retningslinjer for hvilke type utstyr, verktøy og musikkinstrumenter som behøves for å oppfylle læreplanenes mål.
 • Det må fortsatt være mulig å søke PPU innenfor de praktisk-estetiske fagene på bakgrunn av en BA-grad.
 • Fortsatt økonomisk øremerking til de praktiske og estetiske fagene i videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet» er nødvendig for å sikre at flere lærere i disse fagene får tilegnet seg formell kompetanse.
 • Hver lærerutdanningsinstitusjon må styrke sin kompetanse og tilbud innen estetiske fag, og gi studentene verktøy og kunnskap som setter dem i stand til å inkludere alle elevene.
 • Alle studenter i grunnskolelærerutdanningene må bli kjent med hvordan de kan arbeide med estetiske læreprosesser i alle fag, og hvilke muligheter som gis med kulturskolen og den kulturelle skolesekken.
 • Det må etableres tilbud om relevante PPU-utdanninger for kulturskolelærere, som gjør dem kvalifisert til å undervise i grunnskolen. Det må avsettes midler i størrelsesorden 10 millioner til slike etter- og videreutdanningstilbud, og slike PPU-utdanninger må bli en del av de fagtilbudene det kan søkes om gjennom «Kompetanse for kvalitet – strategi for etter- og videreutdanning».

Hele MFOs innspill finner du her.

 
s