Hvem er du? / Næringsdrivende / Søke støtte
Image

Støtteordninger i Norge

Her har vi samlet litt om de største ordningene i Norge. Det finnes også mange ordninger i kommuner og fylker, ta kontakt med ditt regionlag for oversikt over disse. I tillegg finnes det en del mindre stipender og fond som du også kan søke penger fra, se vår søknadskalender for mer info om disse.

Det norske komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Fondet støtter primært søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.

https://www.musikkfondene.no/det_norske_komponistfond/

Fond for lyd og bilde (administreres av Norsk kulturråd)

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak.

Det kan søkes om støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet, komponering, produksjon og formidling av scenekunstforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon, produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm, produksjon og formidling av foto og billedkunst og sammensatte prosjekter som faller innenfor kategoriene ovenfor.

http://www.kulturradet.no/flb/om-fond-for-lyd-og-bilde

Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

FFUK gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge. Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre. Midlene går i hovedsak til freelancevirksomhet og til frie grupper. Skapende kunstnere som komponister, forfattere, koreografer o.a. kan ikke søke personlig støtte eller stipend i Fondet.

FFUK har flere forskjellige støtteordninger: · Innspilling av fonogram, Prosjektstøtte, Reisestøtte, Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering), Orkester-/korpsstipend og stønad (særlig til eldre utøvere).

www.ffuk.no

Frifond

Frifond musikk fordeler midler til musikkinteresserte barn og unge over hele landet. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år, og gruppa må bestå av minst tre personer. Søker må være en demokratisk organisasjon, forening eller gruppe, som driver aktivitet på eget hjemsted.

Frifond musikk gir tilskudd til blant annet musikkutstyr, studioleie og konserter.

www.frifond.no/musikk

Komponistenes Vederlagsfond

Fondets formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Yrkesaktive komponister kan søke komponiststipend. Organisasjoner som arbeider for å skape og formidle nyskrevet musikk kan søke om organisasjonsstøtte.  Eldre komponister og deres etterlatte kan søke om tilskudd.

https://www.musikkfondene.no/komponistenes_vederlagsfond/

MFOs vederlagsfond

MFOs vederlagsfond støtter utøvende musikere med tilskudd til turneer, CD-innspillinger, konserter m.m. 

Vederlagsfondets styre behandler søknader til Vederlagsfondet 4-6 ganger per år. Søknadsdatoene publiseres på Vederlagsfondets sider.

http://www.musikerorg.no/s.cfm/70-114/mfos-vederlagsfond

Music Norways støtteordninger

Music Norway arbeider for norsk musikkeksport, blant annet gjennom å forvalte flere tilskuddsordninger:

 • Reisetilskudd

Gir støtte til reise- og oppholdsutgifter til internasjonale konserter og eksport- og næringsrettede tiltak. Profesjonelle utøvere, komponister, låtskrivere, tekstforfattere samt management og andre relevante bransjeaktører kan søke. Virksomheten/utøveren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Det kan også søkes reisestøtte til kulturutveksling med land i sør.

Les mer: http://no.musicnorway.no/stotteordning/reisestotte/

Søk her: https://www.stikk.no/reisestotte/

 • Promotilskudd

Music Norways tilskuddsordning for promotering er midler som kun kan søkes én gang for ett bestemt prosjekt, til én bestemt periode og som gjennomføres i nær fremtid. Ordningen er ment å bidra til å promotere/markedsføre norsk musikk internasjonalt. Midlene skal bidra til verdiskaping og/eller merkevarebygge en norsk artist eller norsk aktør internasjonalt.

http://no.musicnorway.no/stotteordning/stotteordninger/

 • Eksportprogram

Music Norways Eksportprogram er etablert som prosjekttilskudd for prosjekter i faser fra 1 til 3 år og har som formål å øke norsk musikkeksport innen alle sjangre. Eksportprogrammet skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norske artister og deres norske støtteapparat.

http://no.musicnorway.no/stotteordning/eksportprogram/

 • Intro komponist

INTRO komponist er et treårig program som støtter arbeid med lansering av en norsk komponist nnen kunstmusikkområdet med potensiale for internasjonalt gjennombrudd.

http://no.musicnorway.no/stotteordning/intro-komponist/

Musikkutstyrsordningen (MUO)

MUO er en tilskuddsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Her kan du søke tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfelleskap samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øve- og framføringslokaler for rytmisk musikk.

http://www.musikkutstyrsordningen.no/

Ordninger i Norsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter en rekke støtteordninger på musikkfeltet, søker du støtte i noen av disse ordningene er det noen felles forutsetninger for å få støtte:

 • Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.
 • Søkere må bo og ha sitt hovedvirke i Norge.
 • Prosjektet det søkes støtte til må ikke ha funnet sted eller være påbegynt allerede.
  OBS! Gjelder ikke for publiseringsstøtten.
 • Musikerordningen og ensemblestøtteordningen vil bli sett i sammenheng ved tildeling av tilskudd.

For full oversikt over kulturrådets ordninger, se her: http://www.kulturradet.no/sok-stotte

Her er noen av de mest sentrale støtteordningene på musikkfeltet:

 • Bestillingsverk og produksjonsstøtte musikk

Tilskudd til bestillingsverk kan gis til verk for alle slags besetninger og innen alle sjangre. Tilskuddet skal i sin helhet gå til komponisthonorar, som normalt fastsettes etter Norsk Komponistforening og Nopas veiledende satser.

Det kan også søkes om utviklingsmidler for komponister slik at de i samarbeid med librettister og et scenisk miljø skal kunne frambringe nye musikkdramatiske verk. Det gis normalt kun tilskudd til originalkomposisjoner.

Søkeren bør ha gjort foreløpig avtale med komponisten og forsikret seg om at vedkommende kan påta seg oppgaven før søknaden sendes til Kulturrådet.

Organisasjoner, framføringsinstitusjoner, orkestre, ensembler og solister kan søke om tilskudd. Komponisten eller en representant for komponisten kan normalt ikke søke om tilskudd til bestillingsverk av seg selv. Unntatt fra dette er utviklingsmidler, hvor komponisten selv søker om støtte til utvikling av større musikkdramatiske verk (opera).

 • Musikkensembler

Ordningen har som formål å gi musikkensembler innen ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling. Det er en forutsetning at virksomheten (produksjon og formidling)er på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå. Musikkensembler innen alle sjangre kan søke ordningen.

 • Musikerordningen

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre. Det gis tilskudd til konsertproduksjon og turnévirksomhet. Det kan søkes om støtte til enkeltturneer og konsertrekker, samt langsiktig virksomhetsstøtte til turneer og konsertvirksomhet i inntil tre år. Konsert- og turnévirksomhet i Norge prioriteres men det gis også tilskudd til utenlandsturné som arrangeres i forbindelse med innenlandsturné eller som er del av langsiktige konsert-/turnéplaner. Det gis normalt ikke støtte til rene utenlandsturneer.

Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister som har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne.

Musikkgrupper/ensembler som mottar støtte fra tilskuddsordningen for ensembler vil ikke bli prioritert i Musikerordningen.

 • Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Det kan søkes om støtte til nye utgivelser av musikk med musikere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge og/eller opphavsmenn som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Utgivelser i albumformatet, her forstått som utgivelser med varighet på minimum 25 minutter og med cover (fysisk og/eller digitalt). Eventuelle søknader på bakgrunn av utgivelser med kortere varighet må særskilt begrunnes.

Utgivelsen må være publisert og finnes alminnelig tilgjengelig, primært nettdistribuert (f.eks. i Wimp, Spotify, Beat, Musikkonline, iTunes etc.), eller eventuelt på fysisk format.

Utgivelsen det søkes støtte til må allerede være utgitt og tilgjengelig.

Sammenslåingsstiftelsen

Sammenslåingsstiftelsens formål er å støtte yngre, lovende musikere og sangere til fremme av musikkstudiet. 

http://www.musikerorg.no/s.cfm/70-298/sammenslxingsstiftelsen 

Tekstforfatterfondet

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk. Aktive tekstforfattere for teksting til musikkverk som ikke er bestilt fra annet hold kan søke om støtte. Støtten kan gis i form av reisestipend, arbeidsstipend eller støtte til anskaffelse av utstyr som er direkte knyttet til tekstvirksomheten. Tekstforfattere kan søke fondet om arbeidsopphold i leiligheten i Firenze

https://www.musikkfondene.no/tekstforfatterfondet/

 
s