Hvem er du? / Næringsdrivende / NAV
Image

NAV

Som selvstendig næringsdrivende har du i noen tilfeller dårligere rettigheter i det offentlige trygdesystemet enn arbeidstakere.

Nedenfor kan du lese litt om de forskjellige ordningene i NAV-jungelen.

Vi presiserer at NAV bruker betegnelsen «frilansere» bare om ikke-ansatte lønnstakere; altså personer som utfører arbeid for lønn uten å være ansatt (fast eller midlertidig) eller selvstendig næringsdrivende. Blant musikere og scenekunstnere brukes «frilansere» ofte også om både næringsdrivende og midlertidig ansatte. Dette kan skape misforståelser i kontakten med NAV.  

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut søknader eller andre dokumenter til NAV, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Foreldrepenger

Du har rett til foreldrepenger dersom du har vært i arbeid eller aktivitet likestilt med arbeid seks av de siste ti månedene før permisjonen starter og hvis du har tjent mer enn en halv G i året de siste tre åra. Fra 1.5.2016 tilsvarer en halv G kroner 46 288. Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, må du kunne dokumentere hva du har tjent for eksempel ved kopi av likning, næringsoppgave eller liknende, oversikt over innbetalt forskuddsskatt eller oppgave fra regnskapsfører eller revisor som inneholder opplysninger om pensjonsgivende årsinntekt.

Når du søker om foreldrepenger kan du velge mellom å få 100 prosent av foreldrepengegrunnlaget eller 80 prosent av grunnlaget og dermed lengre permisjon, dette kalles dekningsgrad. Den samlede stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad.

En del av foreldrepengeperioden er øremerket mor eller far. Mødrekvoten er på 10 uker. Ved fødsel må seks av ukene tas rett etter fødselen, mens de resterende åtte ukene kan tas ut når som helst i foreldrepengeperioden. Fedrekvoten er også på 10 uker. De resterende ukene kan fordeles etter foreldrenes ønsker.

Les mer og søk om foreldrepenger på NAV sine nettsider

Sykepenger

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag. Det er et vilkår for rett til sykepenger som frilanser at du jevnlig har inntekt av oppdrag utenfor tjeneste.

For deg som er selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 65 prosent av sykepengegrunnlaget.

For deg som er frilanser (i folketrygdlovens betydning, dvs. en person som har inntekt uten å være ansatt og uten å være næringsdrivende) utgjør sykepengene 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Sykepengegrunnlaget skal som hovedregel tilsvare den pensjonsgivende årsinntekten som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre inntektsårene. Det er din pensjonsgivende inntekt som gir rett til sykepenger, ikke brutto næringsinntekt. Som regel henter NAV inntektsopplysningene fra skatteligningen, slik at det er de tre siste ferdiglignede årene som blir lagt til grunn. Dersom du (eller NAV) mener at din arbeidssituasjon eller virksomhet er varig endret, slik at ny inntekt avviker mer enn 25 prosent fra gjennomsnittet, kan du bli bedt om å legge fram dokumentasjon på din inntekt det siste året før sykemeldingen, og eventuelt på forventet inntekt framover i tid dersom du ikke var blitt sykmeldt. Slik dokumentasjon kan være oversikt over innbetalt forskuddsskatt, ligning som ennå ikke er utlagt eller oppgave fra regnskapsfører/revisor som inneholder opplysninger om pensjonsgivende årsinntekt.

Du kan også forsikre deg for å få bedre dekningsgrad. Les mer om forsikring for selvstendig næringsdrivende og for frilansere her.

Alderspensjon

Alle som har vært medlem i folketrygden (bodd i Norge) i minst tre år etter fylte 16 år, og fortsatt er medlem, kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år. Dersom en del tilleggsvilkår er oppfylt kan alderspensjonen tas ut fra fylte 62 år. Pensjonen beregnes på grunnlag av trygdetiden og den pensjonsgivende inntekten fram til fylte 75 år. Jo tidligere uttaket begynner, jo mindre blir de årlige beløpene.

Fra 1. september 2016 er minste pensjonsnivå eller garantipensjon (tidligere minstepensjon) kr 147 408 i året. Dersom trygdetiden er kortere, blir pensjonen avkortet forholdsmessig.

Les mer om alderspensjon fra folketrygden her (ekstern lenke til NAV).

De aller fleste arbeidstakere har gjennom sin arbeidsgiver en tjenestepensjon som kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. Som selvstendig næringsdrivende har du ingen slik supplerende tjenestepensjon.  Har du penger til overs kan det lønne seg å betale ned på boliglån, spare til pensjon eller tegne individuell pensjonsforsikring. Les mer om frivillig innskuddspensjon her

Uføretrygd

Uføretrygd kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Du må oppfylle følgende vilkår for å ha rett til uførepensjon:

  • Hovedregelen er at du må ha vært medlem i folketrygden de siste tre åra fram til du ble ufør.
  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Evnen til å utføre arbeid må være varig nedsatt med minst halvparten og hovedårsaken til dette må skyldes varig sykdom eller skade. Du må i tilstrekkelig grad ha gjennomført medisinsk behandling.
  • Du må i tilstrekkelig grad ha gjennomført arbeidsrettede tiltak for om mulig å komme i arbeid.

Uføretrygden bregnes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt de siste fem årene før uføretidspunktet.

Les mer om uføretrygd her (ekstern lenke til NAV).

 
s