Allmenn info / Pensjon

Nye muligheter for medlemskap i Statens pensjonskasse

Er du ansatt i en liten deltidsstilling i staten eller som lærer i skoleverket, kan 1. april 2016 være en god dag for deg. Fra og med denne datoen trer de nye minstegrensen for medlemskap i Statens pensjonskasse i kraft. Vi presiserer at dette ikke er en aprilspøk.

Ansatte i statlige stillinger eller i undervisningsstillinger i grunnskolen eller videregående skole skal som hovedregel være medlem i Statens pensjonskasse (SPK). Men ingen regel uten unntak. Fram til nå har ikke deltidsansatte i staten med mindre arbeidstid enn 14 timer pr. uke (37,33 prosent stilling) og deltidsansatte i skoleverket med mindre enn 35 prosent stilling fått bli medlem i pensjonskassen.

Med den lovendringen som gjelder fra 1. april 2016 blir denne minstegrensen senket til 20 prosent stilling for begge gruppene. Det betyr at alle ansatte i staten og i skoleverket som ikke tidligere er blitt innmeldt i SPK på grunn av for liten stilling, nå skal meldes inn dersom de er ansatt i 20 prosent stilling eller mer. Retten til medlemskap gjelder fortsatt også for ansatte med flere deltidsstillinger i staten og/eller i skoleverket, dersom summen av stillingene er over minstegrensen.

I prinsippet skal alle arbeidsgivere med tilknytning til SPK innrapportere alle ansettelsesforhold til pensjonskassen, uansett størrelse. SPK sjekker så om deltidsansatte i stillinger under minstegrensen har flere stillinger slik at de til sammen kommer over grensen.

Vi vet imidlertid at arbeidsgiverne ikke alltid rapporterer stillinger under minstegrensen. Dersom du er ansatt i en eller flere deltidsstillinger i staten eller som lærer i skoleverket, og stillingene til sammen utgjør mer enn 20 prosent av hel stilling, bør du derfor sjekke om du er medlem i Statens pensjonskasse. Hvis du ikke er det, må du ta opp med din(e) arbeidsgivere at ansettelsesforholdet må innrapporteres til pensjonskassen. Det gjelder også bakover i tid, dersom summen av stillingen oversteg den gamle minstegrensen.

I høringsrunden før lovendringen argumenterte MFO og flere andre arbeidstakerorganisasjoner for at minstegrensen for medlemskap i SPK måtte oppheves helt, slik at alle ansatte kunne bli medlem uansett stillingsstørrelse. Dette gikk dessverre ikke Regjeringen og stortingsflertallet med på. Det er derfor fortsatt ulike regler for medlemskap i SPK og i de kommunale tjenestepensjonsordningene, hvor det ikke lenger er noen minstegrense for medlemskap (for ansatte i Oslo kommune er minstegrensen for medlemskap stilling(er) med arbeidstid som tilsvarer minst 14 timer pr. uke).

 
s