Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015

– Et grunnlag for videre prosess om offentlig tjenestepensjon

( 17.12.2015 )

En departemental arbeidsgruppe har i dag lagt fram en rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsregler fra dagens ordninger. Arbeidstakerorganisasjonene mener rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet er et utgangspunkt for en eventuell videre prosess med partene med sikte på forhandlinger om endringer i offentlig tjenestepensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene har gitt flere innspill underveis i forbindelse med departementets arbeid med rapporten. Arbeidstakerorganisasjonenes synspunkter bør derfor være godt kjent for arbeidsministeren.

Arbeidsministeren må nå komme med signaler som gjør at dialogen kan fortsette. Dette blir avgjørende både med tanke på oppstart av eventuelle forhandlinger mellom partene og for muligheten til å komme fram til et eventuelt omforent resultat. All erfaring tilsier at en åpen og inkluderende prosess i forkant av at en eventuell ny offentlig tjenestepensjon skal forhandles mellom partene er avgjørende for et godt resultat.

Rapporten identifiserer flere av utfordringene vi står overfor både med dagens tjenestepensjonsordning og hvis offentlig tjenestepensjon skal endres. Det vil imidlertid fortsatt være behov for ytterligere utredning og analyse av sentrale områder som f.eks. AFP, vern av tidligere opptjening mot levealdersjustering og kompensasjonsnivåer gitt yrkesmønstrene i offentlig sektor.

Arbeidstakerorganisasjonene er tilfreds med at departementet i denne rapporten legger til grunn at offentlig ansatte også i framtiden skal ha en helhetlig pensjonsordning som sikrer en forutsigbar og god pensjon. Den skal være livsvarig og kjønns- og aldersnøytral både i opptjenings- og utbetalingstiden.

En rekke spørsmål er imidlertid ubesvart og det gjenstår et omfattende arbeid før en framtidig offentlig tjenestepensjon kan se dagens lys. De økonomiske konsekvensene er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad. De kjønns- og likestillingsmessige perspektivene er for dårlig utredet, særlig tatt i betraktning de kjønnsmessige ulikhetene mellom kvinners og menns yrkesdeltakelse. Videre er konsekvensene av karrieremessig lønnsvekst utilstrekkelig belyst.

Dersom man til slutt skal komme fram til en omforent løsning, må det arbeides videre med ordninger som gir en reell mulighet for tidligpensjon fra 62 år, samt et godt livsvarig nivå på alderspensjonen for alle inntektsnivå.

(Felles pressemelding fra LO Stat, LO Kommune, YS Stat, YS Kommune, Akademikerne og Unio)

 
s