Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015
Image

Gramo. Forbundslederen forklarer

( 18.12.2015 )

De siste ukene har det i Dagens Næringsliv gått et ordskifte om organiseringen av Gramo og bruken av Gramo-midlene. Det har også vært heftige debatter i sosiale medier. Her følger litt informasjon til de av dere som lurer på hva dette egentlig handler om og hva MFO mener om saken.

Hva er Gramo?

Gramo er musikernes og plateselskapenes vederlagsbyrå, og innkrever, forvalter og utbetaler vederlag for kringkasting og annen offentlig framføring av innspilt musikk. Vederlaget fordeles til de som har medvirket på innspillingene som enten utøvere eller produsenter. I 2014 fordelte Gramo 111,5 millioner kroner.

Gramo er delt opp i to rettighetshaversektorer, en for utøverne og en for produsentene.  For å bli ordinært utøvermedlem i Gramo må du være medlem i MFO, GramArt, Norsk Artistforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk Skuespillerforbund, FolkOrg eller Norsk Lektorlag. For å bli ordinært produsentmedlem må du være medlem i IFPI eller FONO. Disse organisasjonene for henholdsvis utøvere og produsenter kalles for rettighetshaverorganisasjoner.

Hvem bestemmer i Gramo?

Styret i Gramo skal ifølge vedtektene bestå av sju medlemmer. Tre medlemmer velges fra produsentsektoren og tre medlemmer fra utøversektoren. Det sjuende medlemmet skal være uavhengig av både produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper og er styreleder. Styret velges av Gramos generalforsamling og sammensetningen avgjøres av antall medlemmer i rettighetshaverorganisasjonene og hvor mange fullmakter de enkelte organisasjonene eller andre frammøtte har med seg på generalforsamlingen. Det er bare ordinære Gramomedlemmer som i løpet av et av de tre siste avregningsårene har mottatt mer enn 1 000 kroner i vederlag som kan gi fullmakt til annet ordinært medlem eller til sin rettighetshaverorganisasjon (kjøttvekta avgjør). Det sittende styret består i 2015-2016 av ett styremedlem fra MFO (meg), to fra GramArt, to fra IFPI og ett fra FONO, samt en ekstern styreleder. I tillegg er det to varamedlemmer fra GramArt, to fra IFPI, ett fra FONO og ett fra Norsk Artistforbund.

Styret bestemmer budsjett, investeringer og andre overordnede saker, mens sektorene bestemmer saker som angår den enkelte sektor. Utøversektoren utgjøres av de tre styremedlemmene fra denne sektoren samt deres varamedlemmer. Produsentsektoren er satt sammen på tilsvarende måte. Beslutninger i hver av de to sektorene tas i sektormøter.

Kollektive midler

GramArt har flest fullmaktsberettigete medlemmer i utøversektoren og har sammen med Norsk Artistforbund flertall i sektoren. Dermed er det representantene for disse organisasjonene som avgjør sakene i utøversektoren. Dette gjelder for eksempel fordeling av kollektive midler eller såkalte herreløse midler.

90 % av vederlagene fordeles individuelt til medlemmene i Gramo, mens de resterende 10 % blir brukt som kollektive midler, altså penger som ikke kan fordeles individuelt enten fordi 

  1. Gramo etter foreldelsesfristen på tre år (fortsatt) ikke vet hvem som er rettighetshaver,

eller

  1. Det individuelle vederlaget er for lite til å utbetales (Regjeringen har i forskrift fastsatt at vederlag som er lavere enn 0,5 prosent av folketrygdens grunnbeløp, avrundet oppad til nærmeste hele tikrone, ikke skal utbetales. Gramo praktiserer p.t. dette slik at dersom samlet vederlag i løpet av de siste tre årene overstiger 430 kroner, så utbetales beløpet).

Disse kollektive eller «herreløse» midlene, som i 2014 utgjorde ca. 12,2 millioner kroner, fordeles i all hovedsak til organisasjonene i utøversektoren som organisasjonsstøtte eller prosjektstøtte. GramArt mottok i 2014 nærmere 6 millioner, MFO fikk 1,3 millioner og NA 550 tusen kroner. I MFO overfører vi store deler av vår andel til vårt vederlagsfond, hvor medlemmer og andre musikere kan søke prosjektstøtte.

MFO har imidlertid i alle år arbeidet for at disse midlene skal forbli i Gramo og omfordeles individuelt til Gramos medlemmer på samme måte som de opprinnelige vederlagene. Men siden det er kjøttvekta som teller, har vi ikke lykkes med dette.

Mas om fullmakter

Du som er Gramo-medlem som i løpet av et av de tre siste avregningsårene har mottatt avregning større enn 1 000 kroner, kan gi fullmakt til annet ordinært medlem eller din rettighetshaverorganisasjon. Er du MFO-medlem kan du altså gi fullmakt til MFO. Jo flere fullmakter vi kan få med oss på generalforsamlingen, jo større innflytelse kan få i Gramo. En innflytelse vi bl.a. ønsker å bruke til å fordele de kollektive midlene individuelt. Dette er grunnen til at vi hvert år maser om å få din Gramo-fullmakt.

MFO arbeider altså for at det skal gå mer Gramo-penger direkte til artister og musikere. I disse trøblete tider med lite fysisk salg tror jeg det kan være god medisin å plusse på litt på Gramo-vederlaget.

Med vennlig hilsen Hans Ole Rian.

 

 
s