Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2006

Utlysning fra Norsk kulturråd: Arenautvikling - flerårige tilskudd

( 12.02.2006 )

 


Norsk kulturråd lyser ut 4 millioner kroner til å videreutvikle og styrke profesjonelle kunstneriske virksomheter i det prosjektbaserte kunstfeltet innenfor billedkunst, scenekunst, musikk og litteratur. Søknadsfrist er 1. april.

 

Arenautvikling – flerårige tilskudd
Norsk kulturråd lyser ut midler til å videreutvikle og styrke profesjonelle kunstneriske virksomheter i det prosjektbaserte kunstfeltet innenfor billedkunst, scenekunst, musikk og litteratur.

Formål
Formålet er å videreutvikle arenaer for kunstproduksjon og -formidling i det prosjektbaserte kunstfeltet. Kulturrådet ønsker med dette å gi kunstneriske virksomheter utenfor de etablerte institusjonene større forutsigbarhet og langsiktighet enn hva tilfellet er i dag.

I 2006 er det satt av 4 millioner kroner til formålet.

Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan blant annet søkes om midler til
• å utvikle nye produksjons- og formidlingsformer
• å utvikle nye samarbeidsmodeller og distribusjonsnettverk
• tverrfaglig og sjangeroverskridende utviklingsarbeid
• prosjekter som henvender seg spesielt til nye publikumsgrupper

Forutsetninger og prioriteringer
I vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på at virksomhetene er nyskapende, har kunstnerisk kvalitet og gjennomføringsevne, og at utviklingsprosjektet har overføringsverdi.

Virksomheter som ikke mottar et fast årlig tilskudd fra staten vil bli prioritert.

Det legges vekt på at prosjektene har forankring i kunstmiljøene, blant andre kulturaktører og bevilgende myndigheter lokalt og/eller regionalt.

Søker må kunne vise til gjennomførte kunstneriske prosjekter.

Tilskuddet tildeles for inntil 3 år, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

Det er en forutsetning for tilskuddet at virksomheten utvikler en driftsform med annen finansiering i løpet av tilskuddsperioden.

Søknaden skal inneholde:
Prosjektbeskrivelse med bakgrunn for og formålet med tiltaket, budsjett, finansieringsplan, cv‘er, dokumentasjon av tidligere gjennomførte prosjekter, program, oversikt over samarbeidsparter, driftsmodell, framdriftsplan.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Norsk kulturråd, tlf. 22 47 83 30. Kontaktperson er Birgit Bærøe, tlf. 21 01 43 21.

Søknaden sendes til Norsk kulturråd, Pb 101 Sentrum, 0102 Oslo.

Søknadsfrist: 1. april 2006
 
s