Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2006

MFOs høringssvar - endring av forskrift til opplæringsloven

( 13.01.2006 )

 


Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til endring av forskrift til opplæringsloven på høring. MFO støtter direktoratets forsøk på å samle og gjøre ulike bestemmelser for skoleverket lettere tilgjengelig. I høringssvaret kommenteres de forslag direktoratet har fremmet. MFO foreslår også at områder direktoratet ikke har berørt, tas opp i forbindelse med endringen. De viktigste temaene vi påpeker, er de lønnsmessige utfordingene for faglærere når de vikarierer i andre fag, og kompetansekrav for sosialpedagogisk personell i skolen. Vi problematiserer også at det blir vanligere å unnlate å sette inn vikar ved lærers fravær.
 
s