Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2005

Om påstandene om lønnsnedgang for teatermusikere

( 01.12.2005 )

 


- Noen av våre medlemmer i MFO Trøndelag har nylig distribuert et brev til sine kolleger, der de hevder at MFO sørger for lønnsnedgang for teatermusikere. Flere av påstandene i brevet er ikke riktige, og jeg vil derfor med dette kommentere både disse påstandene og forholdene rundt teateroverenskomsten i sin alminnelighet, skriver forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i dette åpne brevet.

 

Noen av våre medlemmer i MFO Trøndelag har nylig distribuert et brev til sine kolleger, der de hevder at MFO sørger for lønnsnedgang for teatermusikere. Flere av påstandene i brevet er ikke riktige, og jeg vil derfor med dette kommentere både disse påstandene og forholdene rundt teateroverenskomsten i sin alminnelighet.

Men jeg vil også benytte anledningen til å komme med noen andre betraktninger. Gjennom mine år i MFO har innspillene fra frilanserne vært særlig dette: Manglende forutsigbarhet og for få jobber. Det var bl.a. dette vi hadde som bakgrunn for den revisjonen av teateroverenskomsten og ansettelsesvilkårene for teatermusikere i 2004.

Når vi nå står foran en ny avtalerevisjon i 2006, håper jeg så mange frilansere som mulig kan komme med sine synspunkter på hva som bør være prioriterte mål, både med hensyn til teateroverenskomsten og andre tariffavtaler. Slike innspill kan sendes med e-post til forbundet.

Så tilbake til selve saken (for ordens skyld tar jeg for meg påstandene og spørsmålene i brevet stort sett i samme rekkefølge som de er satt fram):

Smartkortet
Smartkortet er vår kortfattede informasjon om hva som til en hver tid er gjeldende tariffvilkår, anbefalte vilkår og andre rettigheter. Vi tilstreber naturligvis at Smartkortet skal gi så riktig informasjon som mulig, selv om det er en sterkt forenklet framstilling av f.eks. tariffavtalenes vilkår.

I dette tilfellet hadde vi dessverre ikke gjengitt tariffavtalen korrekt. Men det er likevel slik at det er tariffavtalens vilkår som gjelder. Om disse vilkårene er dårligere enn det som har gått fram av informasjonen i Smartkortet, betyr det heller ikke at MFO har forhandlet fram dårligere vilkår. Det betyr derimot at vi har gjort en dårlig informasjonsjobb. Det beklager jeg.

Sammenligningen med ”gammel” lønn
De lønnssatsene som er og var oppgitt i Smartkortet som lønn pr. prøve og forestilling, er ikke ”gammel” lønn. Det er gjeldende lønnssatser i de tilfellene hvor det fortsatt skal lønnes pr. prøve og forestilling. Disse satsene ble betraktelig øket samtidig som ordningen med månedslønn for lengre engasjementer ble innført. Se mer om dette nedenfor.

Dersom det skal sammenlignes med ”gammel” lønn pr. prøve og forestilling, er det satsene som gjaldt før 1.4.2004 som må brukes.

Påstanden om at den nye avtalen fører til en lønns¬nedgang også i forhold til disse forestillingssatsene, er riktig bare for produksjoner som spilles 6 dager pr. uke i mer enn 4 uker sammenhengende. Det er de færreste forestillinger som blir satt opp på den måten, og selv i de tilfellene det skjer er det lønnsmessige resultatet i forestillingsperioden svært likt hva det ville vært med lønn pr. forestilling.

Med den ekstremt konsentrerte prøveperioden som Trøndelag teater legger opp til for ”Les Miserables”, er det riktig at månedslønn under prøvene gir atskillig dårligere resultat enn lønn pr. prøve, også i forhold til de ”gamle” satsene. Jeg har ingen problemer med å innrømme at dette er en svakhet med den nye avtalen. Antagelig er det slik at teatrene nå ser muligheten til å utnytte musikerne mer intensivt i prøveperioden enn de gjorde under det gamle systemet, hvor så å si hver prøvetime kostet penger. Dette er også forhold vi selvfølgelig kommer til å arbeider videre med fram mot tariffrevisjonen neste år.

Sammenligningen med lønn under produksjonen ”An-Magritt”
Da Trøndelag Teater i sesongen 2004 2005 satte opp forestillingen ”An-Magritt” ble musikerne tilbudt lønn pr. prøve og forestilling etter de satsene som ble forhandlet fram pr. 1.4.2004. Ordningen med månedslønn var for lengst innført på det tidspunket, og tilbudet var rett og slett basert på manglende kunnskap om dette i teatrets administrasjon. Musikerne fikk altså langt bedre lønn enn den minimumslønna de hadde krav på etter tariffavtalen. Det var bra for musikerne, men det er neppe noe grunnlag for å hevde at MFO har sørget for lønnsnedgang når teatret for produksjonen av ”Les Miserables” satte fram et tilbud i samsvar med tariffavtalens vilkår.

Kontakten mellom musikerne og MFO
Vår målsetting er at alle medlemmer (og andre) som henvender seg til forbundet enten skal få svar umiddelbart, eller bli henvist til noen som kan svare på de aktuelle spørsmålene. Det har vi åpenbart ikke lykkes med i denne saken. Det beklager jeg også.

På den annen side er det flere av våre medarbeidere som ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen som er gitt av våre medlemmer i MFO Trøndelag. Jeg skal ikke gå nærmere inn på de detaljene her, men vi går gjerne noen oppklaringsrunder med de medlemmene som føler seg dårlig mottatt med sine henvendelser.

MFOs bistand i forhandlingene med teatret
Slik produksjonen av ”Les Miserables” var lagt opp fra Trøndelag Teater side, var det lett å se at lønn etter tariffavtalens minstesatser ga et dårlig resultat. På det grunnlag tilbød forbundssekretær Odd Langklopp i MFO seg å bistå de berørte medlemmene med å forhandle fram et bedre lønnstilbud med hjemmel i tariffavtalen. Dette lyktes til en viss grad, selv om vi mener at heller ikke teatrets siste tilbud var godt nok.

Da musikerne imidlertid bestemte seg for at de ville ha lønn pr. prøve og forestilling – til tross for at dette ikke er hjemlet i tariffavtalen – eller si nei til jobben, ble det umulig for forbundet å delta i de videre forhandlingene.
Vi har inngått en gjensidig bindende tariffavtale med vår motpart. Da er vi i tariffperioden selvsagt forpliktet til å respektere denne tariffavtalen, på samme måte som vi krever at våre motparter skal respektere tariffavtalene.
Dette kan ikke utlegges som om MFO var musikernes motstander i den aktuelle situasjonen.

Spørsmålene til MFO
Våre berørte medlemmer i MFO Trøndelag har stilt noen konkrete spørsmål som jeg også vil svare på her:

1. Hvordan kan MFO forsvare sin manglende kompetanse i forbindelse med teateroverenskomsten, og den dårlige behandlingen vi og ”vår sak” fikk?

Svar:
Vi forsvarer ikke manglende kompetanse, og jeg mener at vi heller ikke har vist manglende kompetanse i denne saken. Jeg har allerede beklaget at vi i dette tilfellet ikke har vært gode nok på informasjonen om gjeldende tariffavtale. Ut over dette kan jeg ikke se at medlemmene er blitt dårlig behandlet i denne saken.

2. Ville en fast ansatt orkestermusiker fått den samme behandlingen, eller er den forbeholdt frilansere?

Svar:
Vi tilstreber å gi alle medlemmer lik behandling. Fast ansatte orkestermusikere har etablerte og godt fungerende tillitsvalgte på arbeidsplassen som kan bistå i de fleste saker. Det sier seg selv at denne situasjonen ikke er den samme som frilansere, som ofte må henvende seg direkte til fylkeslaget eller forbundet med sine spørsmål og saker. Forbundets saksbehandlere bruker derfor relativt sett mer tid på frilansmedlemmer enn på fast ansatte medlemmer.

3. Hvorfor står det ikke noe om fastlønn på teatret i smartkortet til MFO?

Svar:
Som jeg har redegjort for, og beklaget, ovenfor, var det en svikt fra vår side. Den er nå rettet opp. Se både Musikk-Kultur nr. 12/2005 og hjemmesidene våre.

4. Hvordan kan MFO være med på en avtale som gjør at frilansmusikere går ned i lønn på teaterjobber? (Vi hadde gått enda lenger ned i lønn hvis det ikke hadde vært spillefri i påsken og helligdagene i mai, eller dersom dette hadde blitt satt opp i høst.)

Svar:
Før revisjonen av teateroverenskomsten (tariffavtalen) i 2004 hadde vi fra mange av våre medlemmer som arbeider svært mye på teatrene fått henvendelser om at spilleplanene etter hvert ble satt opp slik at ukelønna (eller månedslønna) ble svært dårlig. I dialog med disse medlemmene utarbeidet vi et krav om endringer i tariffavtalen for å bøte på problemet. Men i forhandlinger er det sjelden eller aldri slik at den ene parten får gjennomslag for alle sine krav og ønsker – i alle fall ikke uten å gi noe igjen. Resultatet vi ende opp med, er den tariffavtalen vi nå har. Den har løst et alvorlig lønnsproblem for mange av våre medlemmer, men den fører dessverre også til at noen medlemmer i enkelte tilfeller kan få dårligere lønn enn før. Disse utilsiktede utslagene av avtalen arbeider vi med å rette opp.

5. Hvordan kan MFO forhandle fram en avtale som gir frilans- musikere den samme fastlønna på teaterjobber, uansett om man spiller 4, 5, eller 6 forestillinger i uka? Det logiske burde vel være at flest forestillinger gir best lønn?

Svar:
Etter mitt syn bør musikere som er ansatt på produksjoner som spilles 4 eller 5 ganger i uka også få full lønn. Mesteparten av den ”normale” arbeidstida for musikere er også da disponert, og muligheten for å påta seg andre oppdrag er sterkt begrenset. Men dette er et spørsmål som det helt sikker er ulike oppfatninger om blant våre medlemmer, og vi oppfordrer alle berørte musikere til å diskutere hva som er mest riktig. En ting er uansett ganske sikkert: Det er vanskelig å få både i pose og sekk.

6. Hvorfor skal jeg være medlem i MFO, og hvorfor skal jeg råde andre til å bli medlem? (Instrumentforsikringen blir dyr når MFO-kontingenten kommer i tillegg.)

Svar:
Alle utøvende musikere i Norge bør være medlemmer i MFO. Selv om noen musikere i dette tilfellet synes de har fått dårlig hjelp av forbundet, er det et faktum at vi står sterkere når vi står sammen. Uten MFO vil det ikke en gang vært tariffavtaler for musikere å støtte seg til. Det er heller ingen andre enn MFO som arbeider systematisk for å bedre musikernes vilkår og rettigheter på andre områder. Vi oppnår dessverre ikke alltid de resultatene som både våre medlemmer og vi hadde håpet på, men da må vi bare prøve på nytt. Jo flere musikere som er med, og som står samlet, jo større er mulighetene for å lykkes.

Med vennlig hilsen
Musikernes fellesorganisasjon
Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger

Arnfinn Bjerkestrand
Forbundsleder
 
s