Aktuelt / Landsmøtet 2014

MFOs landsmøte: Forsvarets musikk må styrkes

( 24.10.2014 )

Forsvarets musikk er den største og viktigste kulturinstitusjonen i Forsvaret. Sammenlignbare kulturinstitusjoner har en forutsigbarhet på 2 til 3 år når det gjelder opptredener og konsertproduksjoner.  For i det hele tatt å være konkurransedyktige, er det nødvendig at korpsene har en tilsvarende forutsigbarhet. Hvis ikke, vil korpsene tape i konkurransen og på sikt miste sin relevans gjennom en gradvis svekkelse av kvalitet. Gjennom årets budsjettforslag foreslår dagens Regjering et nedtrekk i FAKT på 8 millioner kroner, der musikken må ta sin del. 

Etter at Forsvarets musikk ble lagt inn under denne avdelingen har de økonomiske rammevilkårene blitt både dårligere og mindre forutsigelige. Forsvarets musikk disponerer nå mindre enn 10 prosent av sitt totale budsjett til frie produksjonsmidler, noe som er under halvparten av hva sammenlignbare sivile institusjoner har til rådighet. 

I St.meld. nr. 33 (2008-2009) Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020 ga Regjeringen positive signaler om styrking av Forsvarets musikk med flere administrative stillinger og flere musikerstillinger. Økning av frie driftsmidler vil for Forsvarets musikk være en avgjørende suksessfaktor i etterlevelsen av St.meld. nr. 33. Dette er på ingen måte blitt fulgt opp, og det synes som om de faglige vurderingene som blir gjort i Musikkinspektørens stab og i korpsene blir neglisjert. Usikkerheten om framtidige rammebetingelser forsterket denne situasjonen, og gjør det vanskelig å planlegge aktiviteter 2-3 år fram i tid, slik som konserterende musikkinstitusjoner bør gjøre

Landsmøtet i MFO krever at Regjeringen følger opp St. Meld nr 33, trekker det foreslåtte budsjettkuttet, øker de frie produksjonsmidlene og gir forutsigbare økonomiske rammebetingelser med en horisont på 2-3 år. Den sentrale ledelsen i FMUS må gis tilstrekkelige fullmakter og handlekraft til å utnytte og utvikle alle arenaer for militær kulturformidling på en best mulig måte

 

 

 

 
s