Hvem er du? / Mastereier / tilvirker
Image

Artist med eget plateselskap? Behold produsentandelen din i Gramo!

Produsentvederlaget fra Gramo kan komme opp i betydelige summer. Selv om du inngår en lisensavtale om markedsføring og utgivelse anbefaler MFO at du sørger for å beholde produsentandelen din i Gramo. Dette skriver MFOs advokat, Lars Christian Fjeldstad i denne artikkelen som er hentet fra Musikkultur.

Gramo er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå. Gramo krever inn penger for bruk av innspilt musikk fra kringkasting og bedrifter, pengene, et såkalt vederlag, blir så betalt ut igjen til utøvere (musikere, artister) og plateselskap (produsenter). Hvis du selv eier innspillingen har du krav på vederlag både som utøver og produsent.

Du har rett til vederlag
Som utøver mottar du vederlag når innspillingen blir brukt som nevnt ovenfor, enten du er hovedartist eller medvirkende musiker. Rett til vederlag som produsent har du når du selv eier innspillingen, dvs. når du på bakgrunn av støtte, egenfinansiering eller på annen måte selv har finansiert innspillingen. Systemet i Gramo er slik at det samlede vederlag som kreves inn først blir fordelt like store andeler til henholdsvis utøverne og produsentene, før det igjen skjer en intern fordeling i hver av  gruppene. Utøverrettighetene i Gramo er personlige og uoverdragelige, dvs. at du kan ikke selge, låne ut eller la andre forvalte dine utøverrettigheter. Dette gjelder ikke for produsentrettighetene, slik at det vederlaget du har rett til som produsent kan du selge, leie ut eller på annen måte overlate til et annet plateselskap å forvalte.

Ikke overdra produsentrettighetene
Når du som utøver selv har stått for innspillingen vil det ofte være naturlig å inngå et samarbeid med et annet (og kanskje større) plateselskap om markedsføring og utgivelse av innspillingen dersom du selv ikke har kompetanse eller økonomi til å gjøre det. En avtale med et annet plateselskap inngås da gjerne for et kortere tidsrom og med begrensede rettigheter for det plateselskapet som skal utnytte innspillingen – såkalt en lisensavtale. Jeg vil ikke komme nærmere inn på alt som det er viktig å være klar over i en slik avtale, men kun trekke frem at her må man sørge for å beholde retten til Gramo-vederlag som produsent, og ikke overdra denne retten til lisenstaker (plateselskapet som skal utgi innspillingen).

Se opp for denne formuleringen
Det er mange eksempler på at lisenstaker krever å få overdratt vederlagsretten uten at det ytes noen form for kompensasjon. Det er ikke uvanlig å finne i forslaget til avtale fra lisenstaker at «Partene har blitt enige om produsentandelen av Gramo-inntektene tilfaller selskapet.  Lisensgiver har således ved inngåelse av denne avtalen i så henseende overført tilvirkerrettighetene til innspillingen for avtalens varighet.» Med mindre det avtales et rimelig vederlag for overdragelse av produsentandelen (tilvirkerrettighetene) til innspillingen varighet er det absolutt ingen grunn til å gi bort vederlaget «gratis». Formålet med produsentandelen i Gramo er blant annet å sikre et vederlag for den økonomiske investeringen som plateselskapet har gjort, og det vil følgelig ikke være riktig å gi dette vederlaget bort «gratis» til lisenstaker som ikke har investert penger i innspillingen.

Dette er viktig, for produsentvederlaget fra Gramo kan komme opp i betydelige summer, og MFOs klare anbefaling er at du sørger for å beholde produsentandelen din i Gramo selv om lisenstaker svært så gjerne ønsker å få vederlagsretten overdratt, og ofte uten noen form for gjenytelse. Det er enkelt å registrere seg som produsent i Gramo, og du kan registrere deg som privatperson dersom du ikke har etablert «plateselskapet» ditt som et eget selskap/foretak med eget organisasjonsnummer.

Se www.gramo.no for nærmere info. 

 
s