Hvem er du? / Student / elev

Hvem kan bli studentmedlem i MFO?

Utgangspunktet er at yrkesutøvere som har inntekt av musikk, dans, scenekunst, andre nærliggende kunstneriske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i MFO. 

Elever og studenter kan bli medlemmer på følgende særskilte vilkår: 

  • Elever og studenter mellom 15 og 19 år kan bli medlemmer uten spesielle krav til dokumentasjon.
  • Etter fylte 19 år mådet framvise gyldig studiebevis, eller dokumentasjon for private studier. Det forutsettes at studiene fører fram til yrkeskompetanse som gir rett til ordinært medlemskap i MFO (se ovenfor). Studievirksomheten må være hovedbeskjeftigelse og eventuell inntekt (jf. kontingentreglementet § 2 nr. 2 a) må ikke overstige inntektsgrensen for uavkortet helårsstipend fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).

Både ordinære medlemmer og studentmedlemmer som på grunn av langvarig utenlandsopphold, militær eller sivil verne­plikt (førstegangstjeneste) eller lignende er forhindret fra å virke innenfor forbundets faglige organisasjonsområde kan innvilges hvilende medlemskap.

Det samme gjelder medlemmer som deltar i fredsskapende eller frivillig arbeid i utlandet, eller som arbeider i utvekslingsprosjekter med kunst – eller kulturformål i utlandet.

Disse reglene blir praktisert slik:

Alle som studerer ved utdanningssteder som kan tenkes å kvalifisere for ordinært medlemskap, kan opptas som studentmedlemmer. I tillegg til de studiestedene som tradisjonelt har vært kvalifiserende, vil også for eksempel disse kunne bli opptatt som studentmedlem:

  • lærerstudenter som studerer kunst og kulturfag innenfor våre områder, eller i løpet av studietiden har studert eller kommer til å studere slike fag.
  • studenter som studerer entreprenørskap, ledelse og administrasjon eller andre nærliggende fag innen for kunst og kulturfeltet.
  • studenter som innenfor et kunstfaglig løp i perioder studerer andre fag, for eksempel som del av en universitetsgrad.

Studenter som tar en profesjonsutdanning som åpenbart ikke vil føre frem til ordinært medlemskap i MFO tilbys ikke studentmedlemskap, men kan melde seg inn som ordinært medlem.

Hvilende medlemskap kan i inntil ett år tilbys studenter og nettopp ferdigutdannede kandidater som:

  • deltar i fredsskapende og/eller frivillig arbeid i utlandet, for eksempel gjennom Fredskorpset.
  • arbeider i utvekslingsprosjekter med kunst – og/eller kulturformål i utlandet, for eksempel gjennom engasjementer i regi av lokale kulturskoler og Norges Musikkorps Forbund.

Alle som ønsker det, og som er elev på videregående nivå, kan tilbys elevmedlemskap, om ikke åpenbare grunner taler imot dette.

 
s