Allmenn info / Frilans smartkort

Frilans smartkort

MFOs frilans smartkort inneholder tariffregulerte (T) og anbefalte (A) minstesatser innenfor en rekke områder. Smartkortet inneholder også et sammendrag av statens reiseregulativ innenlands, foruten en del andre opplysninger. Smartkortet er sist oppdatert 12. juli 2018.
Alle satsene merket med (T) er lønnssatser ekskl. feriepenger.
Er du næringsdrivende? Klikk her for å se hvordan du beregner fornuftig honorar basert på lønnssatsene (T) nedenfor.


SYMFONIORKESTER, OPERA, TEATER (T)
OFO
BFO
DNBE
KSO 
NOSO
SSO 
TSO

Den Norske Opera & Ballett
Musikere 
Korsangere 

Kristiansund sinfonietta
Midlertidig ansatte musikere i Operaen i Kristiansund

Teater, offentlig (per 1. april 2018)
Kr 1.770,- per prøve inntil 3 timer, deretter kr 295,- per påbegynt halvtime.
Kr 2.120,- per forestilling inntil 4 timer, samt generalprøve.
Grunnlønn inkluderer 1 biinstrument. F.o.m. 2. biinstrument betales kr 100,- per biinstrument per forestilling.
Repetitør: Minst 8% tillegg til prøvesatene ovenfor, altså hhv minst kr 1.911,60 og kr 318,60.
Turné: Tillegg på kr 600-825 per dag. Reise og diett etter statens satser (se nedenfor).
Teatermusiker og -sanger skal som hovedregel lønnes per prøve og forestilling. Månedslønn kan avtales når partene er enige om det.
Øvrige vilkår

Teater, privat (A)
Lønn per prøve og forestilling som ovenfor.

Innspilt teatermusikk (A)
Anbefalte satser og vilkår for innspilling av teatermusikk og for bruk av innspillingen.

RADIO, TV (T)
Studio:  Min. 2.291,- for inntil 3 timer.
Ferdig innstudert musikk i ensembler med inntil 10 medlemmer: Min. 4.582,-. I større ensembler: Min. 3.054,-.
NRKs standardkontrakt ved opptak fra festivaler, klubber m.v. (utarbeidet med MFO og Gramart i fellesskap)

Kringkastingsorkestret
558,20 pr time (inkl. reprisetillegg) hvis ansatt mindre enn 1 måned.
Timebetalte med minimum 16 års ansiennitet gis et tillegg på kr 25,25 per time fra 1. juli 2017.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (Rammeavtale mellom MFO og KS)
Vennligst se denne sida for oppdaterte satser.

ANBEFALTE MINSTESATSER I NÆRING (A)
Studio fonogram 

Min. 1.190,- pr. time; min. 3 timer. Gjelder også innstudering.

Konsert 
Min. 4.420,- pr. musiker pr. konsert. Se forklaring

Seminarer 
Min. 775,- pr. time.
Hel dag (inntil 6 timer) min. 4.650,-

Kirkelige handlinger
Standardrepertoar: Min. 2.105,-
Tillegg for særskilt innstudering: Min. 595,- per time, tidsbruk må avklares på forhånd.

Korps- og kordirigenter
Kontraktmaler, skjema for beregning av stillingsstørrelse m.m. finner du på denne sida.

Konsertteknikere
Min. 4.205 pr. tekniker pr. arbeidsdag inntil 10 timer.

Inspisienter og produsenter
Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): Min. 1.540
Dagsgasje (inntil 10 timer): Min. 5.125
Ukesgasje: Min. 18.245 - 25.625

PRIVATUNDERVISNING (A)
Ta utgangspunkt i årslønna du ville hatt krav på ved ansettelse i kulturskolen, inklusive personlig tillegg for utdanning og ansiennitet.
Din gjeldede årslønn kan du finne i denne tabellen (utdrag av Hovedtariffavtalen med KS med satser fra 1.5.2018).
For å finne din timelønn deler du årslønna med 1.950. Så ganger du timelønna med 1,368 for å finne anbefalt honorar som næringsdrivende.
MFO anbefaler at du beregner 1 time betalt forberedelse per 1 time undervisning.

Festivaler og offentlige arrangementer
Kringkastingsrettigheter skal aldri inkluderes i konserthonoraret, men må avtales separat, direkte mellom musikerne (forbundet) og kringkastingsselskapet.

Dekning av transport + opp- og nedrigg (A)
Ved engasjering av musikeren skal behovet for instrumentarium avklares. Musikeren klassifiseres deretter med bokstavene A, B, C eller D. Dette skal gå klart fram av både skriftlige og muntlige avtaler for engasjementer.
A Musiker som får dekket kjøregodtgjørelse og parkeringsutgifter. Varetaxi mot kvittering. Gjelder stort instrument.
B Musiker med stort instrument som krever 1,5 timers arbeid med opp- og nedrigg, bæring og frakt. (El-gitar, el-bass.)
C Musiker som har en slik mengde instrumenter at det kreves 2,5 timers arbeid med opp- og nedrigg, bæring og frakt. (Trommesett, keyboards.)
D Musiker av typen B eller C, men med tillegg av store (eller stort antall) biinstrumenter som krever 3,5 timers arbeid med rigging. (Trommesett med elektronikk, keyboardist med egen monitoring og PC.)

Ved tilsagn om spillejobb:
Sørg for å få en skriftlig bekreftelse, f.eks. per epost på følgende: Arrangørens kontaktperson med telefonnummer. Oppmøte/spilleklar når? Hvor? Arbeidets art og varighet. Dekning av transport/kost/losji. Hva er lønna? Utbetalingsform og -tidspunkt? Gjøres det kringkastingsopptak eller annen lydfesting?

Statens satser for transport, diett og losji (22.06.2018)
Egen bil: 390 øre pr. km. Tillegg for passasjerer: 100 øre pr. km pr. passasjer.
Kostgodtgjørelse uten overnatting 6-12 timer kr 297 ulegitimert; over 12 timer kr 552 ulegitimert. 
Kostgodtgjørelse med overnatting kr 754 ulegitimert. 6-12 timer inn i nytt døgn kr 297. 12 timer eller mer kr 552.
Ulegitimert nattillegg: 430 kr. Legitimerte utlegg dekkes uten øvre grense.

Statens reiseregulativ
Ekstern lenke til statens satser for reise i inn- og utland m.m.

Avlysningsklausul
MFO anbefaler at du ikke bruker avlysningsklausul i kontrakter for klubb- og festivaljobber. Du vil dermed kunne regne enhver avlysning som kontraktbrudd fra arrangørens side.