Kontakt MFO / Politisk ledelse / Historikk

MFOs historie fra 2001

MFOs historie er ikke skrevet ned ennå, men her noen av hovedtrekkene:

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) ble opprettet 1. januar 2001 som en sammenslutning av Norsk kantor- og organistforbund (stiftet 1904), Norsk Musikerforbund (stiftet 1911) og Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening (stiftet 1973). Opprettelsen skjedde med bakgrunn i et omfattende forarbeid over flere år, som munnet ut landsmøtevedtak i hver av de tre organisasjonene i løpet av 1999.

Fra opprettelsesdatoen og fram til MFOs første ordinære landsmøte i november 2002 ble forbundet ledet av et interimsstyre utgått av de tre tidligere forbundsstyrene. Ved landsmøtet i 2002 ble forbundsstyret og arbeidsutvalget «slanket», og de tre seksjonene for henholdsvis kirkemusikere, musikere og pedagoger ble omgjort til fagseksjoner. Det ble også opprettet en ny fagseksjon for scenekunst, som omfatter medlemmene i de daværende landsforeningene Norsk Teaterinspisientforening, Norsk Sufflørforbund, Oslo Ballettforening og Norsk Operasangerforbund. MFOs ti regionlag hadde da vært virksomme i nesten to år og i stor grad bidratt til konsolideringen av den nye organisasjonen i fusjonsprosessen.

Landsmøtet i 2006 bekreftet på alle måter at MFO da var blitt en sammensveiset organisasjon med stor faglig tyngde og politisk gjennomslagskraft. Landsmøtet vedtok organisatoriske endringer ved at medlemmene i landsforeningene ble overført til de respektive regionlagene og at det ble opprettet et scenekunstutvalg som har videreført landsforeningenes faglige arbeid. De tidligere landsforeningene består fortsatt som selvstendige organisasjoner som samarbeider med MFO og MFOs scenekunstutvalg.

Tidlig på året i 2009 gikk MFO første forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand av, og daværende nestleder Renée Kristin Rasmussen overtok ledervervet. Hun ble på landsmøtet høsten 2010 gjenvalgt som forbundsleder. Rasmussen ble i mai 2013 valgt inn i LOs ledelse, Hans Ole Rian tok dermed over som forbundsleder. Kristin Haagensen ble valgt til ny nestleder. Etter landsmøtet i 2014 tok Christine Thomassen over dette vervet.

Høsten 2010 sto MFO rett foran sitt 10-årsjubileum, og landsmøtet mente også at det var på tide å se på organisasjonen med nye øyne. Det ble derfor opprettet et organisasjonsutvalg som arbeidet med en evaluering av MFOs organisasjon, og som før landsmøtet i 2014 la  fram sin rapport med eventuelle forslag til endringer.

Ved opprettelsen hadde MFO omkring 6.000 medlemmer. På nyåret i 2017 hadde MFO omlag 8.400 medlemmer. MFO er fortsatt en livskraftig organisasjon i utvikling. Vi rekrutterer stadig nye medlemmer og medlemsgrupper, og historien fortsetter…