Hvem er du?

Alle MFOs medlemmer har direkte medlemskap i forbundet sentralt, men er i tillegg medlem i et regionlag. Medlemmenes demokratiske rettigheter i forbundet er utøves gjennom de respektive regionlagene.

Hvis det er en MFO-klubb på arbeidsplassen din, er du også medlem der. Styret i arbeidsplassklubben er bindeledd mellom klubbens medlemmer og forbundet, bl.a. i tariffspørsmål og i spørsmål som angår ansettelsesforhold.

Dine medlemsdata vedlikeholdes av MFO sentralt. Det er altså hit du må gi opplysninger om navne- eller adresseforandring, skifte av arbeidsplass, eller endringer i inntektsforhold. Det er svært viktig både for deg og MFO at disse opplysningene er oppdatert til enhver tid.

Ordinære medlemmer i MFO har kollektiv hjem- og innboforsikring og kollektiv grunnforsikring som en del av medlemskapet. I tillegg er det adgang til å tegne reiseforsikring og intrumentforsikring på gunstige vilkår.

Studentmedlemmer er tilsluttet kollektiv hjemforsikring gjennom rammeavtalen mellom LO og forbundene om student- og elevmedlemskapet. Instumentforsikringen er rabattert for studentmedlemmer. Reiseforsikringen kan tegnes på ordinære vilkår. Med virkning fra 2011 følger dette medlemskapet studieåret, dvs. at medlemskapet gjelder fra 1. august til 31. juli.

Elevmedlemmer er ikke tilsluttet de kollektive forsikringene. Medlemskapet følger samme syklus som studentmedlemskapet.

Bi-medlemmer (som har hovedmedlemskap i annet LO-forbund) er ikke tilsluttet de kollektive forsikringsordningene, men kan tegne intrumentforsikring og eventuelt reiseforsikring.

Hva koster medlemskapet i MFO? Svaret finner du i kontingentreglementet.

Obs! I tillegg til den aktuelle kontingentsatsen iht §§ 2 eller 3, må det også betales premier til de obligatoriske forsikringene iht § 5 og eventuell OU-fondsavgift iht § 6.