Hvem er du? / Student / elev / Aktuelt for studenter
Image

Høringsuttalelse om Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015:8)

Musikernes fellesorganisasjon har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om NOU 2015:8, Fremtidens skole, som er ført i pennen av det såkalte Ludvigsen-utvalget. 
Ludvigsenutvalget legger til grunn at grunnopplæringen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn. Samtidig skal skolen støtte elevene i deres personlige utvikling og identitetsutvikling.
- Vi i MFO er tilfreds med en slik tilnærming, og er glade for at dette utvalget har et videre syn på skolen som dannelsesinstitusjon enn det som har vært rådende de siste årene, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar.

Videreutdanning også for kulturskolelærere

(08.09.2015) Kunnskapsdepartementet har nå i sin nye strategiplan "Kompetanse for kvalitet" inkludert kulturskolelærere som en av målgruppene for strategien. - Dette er en viktig seier for MFO, og et resultat av et langvarig arbeid vi har gjort overfor departementet, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar.

Denne strategien skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livlang læring, for fremtidig arbeidsliv og for aktiv deltakelse i samfunnet.

Se også Regjeringens hjemmeside.

MFO og LO om universitets- og høyskolereformen

(28.04.2015) Det har i dag vært høring i Stortinget om strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren. MFO deltok sammen med LO og andre LO-forbund.

LOs høringsnotat finner du her.

MFOs høringsnotat finner du her.

Kulturskolerådet ønsker bidragsytere til forskningskonferanse

(23.04.2015) Den femte konferansen for kulturskolerelatert forskning setter kulturskolen i det 21. århundre i manesjens rampelys. «Cutting edge kulturskole! - forskning, fag og praksiser i manesjen!» er konferansen døpt, og nå ønskes bidragsytere velkommen til å presentere forsknings- og utviklingsprosjekt knytta til utvalgte tema.

Alternativt opplegg for valgfag

(26.03.2015) Skien kulturskole har utarbeidet et alternativt opplegg for valgfaget Sal og Scene for musikktalenter knyttet til kulturskolen. Dette arbeidsdokumentet beskriver hvordan dette kan gjøres. Og i dette notatet beskkrives hvordan dette oppleves for to åttendeklassinger i Skien.

Forskningsprosjektet Polifonia - endelig rapport

(19.03.2015) Rapporten fra prosjektet ERASMUS Network for Music ‘Polifonia’ har nå blitt overlevert EU. "Polifonia" er det mest omfattende prosjektet på høyere musikkutdanning som har vært gjennomført. Denne tredje runden har involvert 56 institusjoner og organisasjoner, fra 26 land i Europa og fra fire land utenfor Europa.

Rapporten finner du her

Fra ett av delprosjektene er det også laget en nettside, den finner du her.

Artikkel: Children’s subject positions in discourses of music in everyday life: Rethinking conceptions of the child in and for music education

(04.03.2015) Ingeborg Lunde Vestad har skrevet artikkelen "Children’s subject positions in discourses of
music in everyday life: Rethinking conceptions of the child in and for music education".

Artikkelen finner du her.

Symptoms of anxiety and depression among Norwegian musicians compared to the general workforce

(09.02.2015) In order to investigate mental health problems among professional musicians, this article estimate the prevalence of symptoms of anxiety and depression (psychological distress) among musicians compared to the general workforce. Psychological distress was more prevalent among musicians than in the total workforce sample. Solo/lead performers, vocalists, keyboard instrument players and musicians playing within the traditional music genre reported the highest prevalence.

Read the article here.

Ny doktoravhandling: Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses

(21.01.2015) This study presents knowledge about how generalist student teachers are being prepared to teach music in Norwegian primary and lower secondary schools, by investigating the music courses in undergraduate generalist teacher education and the teacher educators responsible for teaching these courses. When attention is paid to generalist teachers by music education research, the aim is often to investigate the degree to which they feel confident about teaching music. In contrast, few studies investigate the music courses responsible for their teacher preparation, and what conceptions of music, music teaching and musical knowledge and skill are emphasized and transmitted by these music courses and the teacher educators involved.

av/by: Jon Helge Sætre.

Les mer her/ read more here.

Hvor mange studiepoeng har lærerne i fagene de underviser i?

(17.12.2014) De fleste lærere har godkjent utdanning som lærere. Samtidig er det en utfordring at mange lærere i grunnskolen ikke har fordypning i fagene de underviser i. I dette statistikknotatet ser SSB på hvor mange studiepoeng lærerne på barne- og ungdomstrinnet har i fagene de underviser i.

>> Neste side - 1   2   3   4   5