Hvem er du? / Andre medlemsgrupper

Andre medlemsgrupper

MFO har også andre medlemsgrupper enn de som er nevnt i menyen til venstre, f.eks. administrativt personale i musikk- og kulturfaglige stillinger i offentlig og privat sektor, redaksjonelle medarbeidere i ulike medier, og lyd- og lysteknisk personale i private virksomheter. Privatpraktiserende pedagoger og andre med næringsinntekt kan finne relevant informasjon under Artist / band / næringsdrivende.

Distriktsmusikere
Distriktsmusiker er en betegnelse og yrkestittel for musikere som vanligvis er ansatt i en kommune, som oftest i tilknytning til kulturskolen, og med arbeidsoppgaver både som utøvende musiker og musikkpedagog. Den utøvende delen utgjør som regel minst 50 prosent av et årsverk. I noen tilfeller er distriktsmusikere ansatt av en fylkeskommune. Lønns- og arbeidsvilkårene er regulert gjennom hovedtariffavtalen med KS. MFO har utarbeidet en mal/momentliste for etablering av lokale særavtaler, gjeldende for distriksmusikerordningen.

Landsdelsmusikere
Landsdelsmusiker er en betegnelse og yrkestittel for musikere som er ansatt innenfor Landsdelsmusikerordningen i Nord?Norge. Det er ansatt landsdelsmusikere i Finnmark, Troms og Nordland, og det er fylkeskommunene som er arbeidsgivere. Stillingene er som regel på heltid, og er 100 prosent utøvende. Landsdelsmusikerne arbeider mest innenfor egne ensembler i de respektive fylkene, men utfører også oppdrag i andre ensembler og som forsterkninger i amatørensembler. Ordningen har eksistert siden 1968, og er finansiert med 75 prosent statstilskudd. Lønns-og arbeidsvilkårene er regulert gjennom hovedtariffavtalen med KS og særavtale mellom MFO og de tre nordnorske fylkeskommunene.

Fylkesmusikere
Fylkesmusiker er en betegnelse og yrkestittel for musikere som er ansatt av en fylkeskommune for å drive utøvende virksomhet i hele fylket. Stillingene er som regel på heltid, og den utøvende virksomheten er ofte kombinert med undervisningsoppgaver. Lønns-og arbeidsvilkårene er regulert gjennom hovedtariffavtalen med KS og eventuelle lokale særavtaler.

Bi-medlemskap
Er du allerede organisert i et annet LO-forbund, kan du få bi-medlemskap i MFO. Bi-medlemskapet gir deg i praksis de samme rettighetene som ordinært medlemskap, og du får blant annet adgang til å tegne markedets beste og billigste instrumentforsikring. Som bi-medlem betaler du ikke premie til de kollektive forsikringene. Kontingenten for bi-medlemskap i MFO er kr 120,- per måned.

Militærmusikere
Er du ansatt i Forsvarets musikk og medlem av Norges Offisersforbund kan du opptas som medlem i MFO. Kontingent og øvrige vilkår er som for bi-medlemskap.

Hvilende medlemskap
MFO-medlemmer kan innvilges hvilende medlemskap under langvarig utenlandsopphold, verneplikt (førstegangstjeneste) og andre forhold som forhindrer at man kan virke innenfor MFOs faglige organisasjonsområde. Som hvilende medlem kan du opprettholde de kollektive forsikringene mot å forskuddsbetale gjeldende årspremie. Kontingenten for hvilende medlemskap er kr 500,- per år.

Midlertidige medlemmer
Utenlandske musikere som har arbeid i Norge eller på norske skip, kan opptas som midlertidige medlemmer for den tid tilsettingen varer. Medlemskapet kan opprettholdes i inntil ett år etter at tilsettingsforholdet er avsluttet. Se forøvrig kontingentreglementets § 3.1.

Snart pensjonist?
Pensjonerte medlemmer som har fylt 62 år er fritatt for medlemskontingent. Fra fylte 75 år fritas man også for premie til de kollektive forsikringene. Som pensjonist i MFO nyter du fremdeles godt av medlemsfordelene, bare enda billigere enn før! Se for øvrig kontingentreglementets §§ 4 og 5.4.