Hvem er du? / Mastereier / tilvirker / Sjekkliste for lisensavtaler

Viktige punkter i lisensavtalen

TO BEGREPER Å HUSKE PÅ
I lisensavtaler bruker man gjerne begrepene «lisensgiver» (engelsk: «lisencor») om mastereieren, og «lisenstaker» (engelsk: «lisencee») om plateselskapet.

1) AVTALENS PARTER
Det er viktig at lisenstakers selskap er tydelig identifisert, og at org.nr. e.l. er inntatt i avtalen.

2) HVA GJELDER AVTALEN?
• Kommersiell lydfesting, mangfoldiggjøring, utgivelse og distribusjon.
• Hvilke typer lydbærere? Fysisk og/eller digitalt format?
• Skal lisenstaker kunne bruke innspillingen i andre sammenhenger?

3) OMFANG, VARIGHET OG TERRITORIUM?
• Antall album? 1-2 er normalt
• Normal avtaleperiode er 5-15 år
• Hele verden eller et begrenset område?
• Skal lisenstaker ha opsjon på ytterligere album?

4) HVEM STÅR FOR KOSTNADER?
Lisenstaker dekker normalt kostnader knyttet til eksemplarframstilling og utgivelse, herunder NCB-avgift.

5) UTGIVELSE – GARANTI FOR UTGIVELSE?
Selskapet bør normalt kunne garantere fysisk eller digital utgivelse av album/enkeltspor eller en kombinasjon av dette.
Utgivelse bør skje innen 6 måneder fra mottatt master fra tilvirker.

6) KLARERING AV RETTIGHETER
Alle rettigheter på utøver- og opphavsmannssiden (musikere, produsenter og låtskrivere) må være klarert. Normalt vil du som tilvirker være ansvarlig for slik klarering.

7) FERDIG MIKSET MASTER
Lisensgiver er som regel ansvarlig for at innspillingen er klar for trykking/distribusjon, og må derfor levere produktet ferdig mastret til lisenstaker.  Det er også viktig å avtale formatet (om det for eksempel skal leveres både for fysisk og digital distribusjon).

8) ARTWORK/BOOKLET TIL LISENSTAKER
Ofte vil lisensgiver være ansvarlig for utforming av artwork og booklet (til fysisk booklet eller i digital utgave). Dette leveres normalt til lisenstaker sammen med master.

9) PROMO/MARKEDSFØRING
Avtalen bør inneholde en promo- og markedsføringsplan som begge parter skal godkjenne. Eventuelle TV-kampanjer og lignende må forutsette samtykke av tilvirker i hvert enkelt tilfelle. Tilsvarende må også gjelde for musikkvideo.

10) ROYALTY
Hva er beregningsgrunnlaget, og hva er royaltyens størrelse? Skal det være en såkalt break even-avtale, eller skal plateselskapet utbetale royalty fra første solgte eksemplar?
Eventuelle fratrekk og rabatter må avtales, herunder når plateselskapet kan selge til midprice og/eller budget/lowprice.

11) ANDRE INNTEKTER
Normalt fordeles inntekter fra andre kilder (for eksempel viderelisensiering av enkeltspor, synkronisering og lignende) 50/50.

12) AVREGNING AV ROYALTY OG REVISORKONTROLL
Normalt to ganger i året. Det må være adgang til å la avregningene bli kontrollert av en revisor valgt av lisensgiver.

13) INNSYN I AVTALER MED TREDJEPART
Lisensgiver bør ha innsyn i lisenstakers avtaler med tredjeparter (som f.eks. distributør, sub-lisenstakere osv.).

14) GRAMO
Som tilvirker er du også «produsent» i GRAMO. Retten til vederlag fra GRAMO bør ikke overdras til plateselskapet.

15) ISRC KODE (International Standard Recording Code)
Kode som legges inn i CD/DVD som et verktøy for identifisering av lyd- og musikkvideoinnspillinger. Innhenting av ISRC kode er normalt tilvirkers ansvar.

16) MISLIGHOLD
Adgang til å heve avtalen ved vesentlig mislighold. Det bør avtales at norsk lov skal gjelde og at en eventuell tvist skal avgjøres ved de ordinære domstoler i lisensgivers hjemting.