Hvem er du? / Kirkemusiker / Aktuelt for kirkemusikere

Pilegrim i orgelsko

Nasjonalt prosjekt til inspirasjon for orgelspillende barn og orgelpedagoger.
Søknadsfrist: 15. mars 2016. Les mer her

Ny arbeidstidsavtale for prester

Mellom Presteforeningen og Fagforbundet teoLOgene på den ene siden og Kulturdepartementet på den andre siden ble det 24.9.2015 inngått ny særavtale om arbeidstid, fritid og beredskap for prester i Den norske kirke.

Nytt fra kirkevalget

MFO-medlem Gro Malmbekk Bergrabb er valgt som representant for lek kirkelig tilsatt i Sør-Hålogaland bispedømme for perioden 2016-19, og dermed representant i Kirkemøtet, som består av 116 representanter. Gro er domkantor i Bodø domkirke.
Kirkemøtet vil også ha en annen kirkemusiker representert. Geir-Ivar Bjerkestrand er organist i Landvik kirke ved Grimstad og er gjenvalgt som lek tilsatt representant i Agder og Telemark bispedømmeråd. 
Sammensetningen av leke tilsatte i det nye kirkemøtet blir slik: fire kateketer, to menighetspedagoger/trosopplærere, to kirkeverger, to kirkemusikere og én diakon.

Nytt kurs i medbestemmelse for tillitsvalgte og arbeidsgivere i Tromsø

De sentrale tariffpartene i KA-området inviterer til todagers kurs i Tromsø 2.-3. november i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kursene vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt. Kursene er sponset av OU-midlene.
www.ka.no/kurs finner du mer informasjon og påmelding.

Kurs for kirkemusikere i bibelske salmer 19.-20.november 2015

(26.06.2015) Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) under OU-styret i KA-sektoren inviterer kirkemusikere til et todagers kurs i bibelske salmer basert på Norsk koralbok, bind 3, som utkommer høsten 2015. Kurset er et samarbeid mellom FUM og Norges musikkhøgskole (NMH) og finner sted på NMH i dagene 19.-20.november 2015.
Søknadsfrist er 26.oktober.
Du finner opplysninger om kurset og påmelding på denne sida.

KA har inngått rammeavtale med TONO

(17.03.2015) KA har inngått en rammeavtale med TONO som medfører mindre byråkrati ved fremførelse av beskyttede verk utenom gudstjenester og musikkandakter. Se også rundskriv fra KA av 13. mars 2015 i sakens anledning.
MFO anbefaler kirkemusikerne å gå i dialog med arbeidsgiver for å få på plass en slik rammeavtale der det jevnlig avholdes konserter og andre kulturarrangementer i menighetens regi.

Utlysning: Arrangørtilskudd og stipend

(09.02.2015) Fagutvalget for kirkemusikk (FUM) under OU-styret i KA-sektoren utlyser følgende:
Arrangørtilskudd til lokale og regionale kurs for kirkemusikere. Les mer
Stipend for deltakelse på kompetansegivende tiltak - kirkemusikk. Les mer

Symptoms of anxiety and depression among Norwegian musicians compared to the general workforce

(09.02.2015) In order to investigate mental health problems among professional musicians, this article estimate the prevalence of symptoms of anxiety and depression (psychological distress) among musicians compared to the general workforce. Psychological distress was more prevalent among musicians than in the total workforce sample. Solo/lead performers, vocalists, keyboard instrument players and musicians playing within the traditional music genre reported the highest prevalence.

Read the article here.

Godt lokalt kulturarbeid

(21.08.2014) Norsk kulturforum har det siste halvåret jobbet med dokumentasjon av arbeidet i kommunene som ble nominert til prisen Norges kulturkommune 2011 og 2013. Artiklene er nå samlet i et eget hefte som du finner her.

Ulike regler for medlemskap i tjenestepensjonsordningen

Etter en dom i Arbeidsretten i juni år har nå alle deltidsansatte det kommunale tariffområdet med stillinger eller arbeidstid under den tidligere minstegrensen for medlemskap i tjenestepensjonsordningen fått rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningen i dette tariffområdet. Dette har ført til at MFO har fått spørsmål fra medlemmer i KAs tariffområde om dette også gjelder for dem. 

>> Neste side - 1   2   3