Hvem er du? / Næringsdrivende / Booking og management

Booking og management

Det er viktig å skille mellom begrepene booking og management, fordi innholdet i de to typene tjenester er vesensforskjellig.

Et management utfører tjenester på bestilling fra artisten, og for artistens regning. Eksempler på slike tjenester kan være forhandling på artistens vegne om ulike typer kontrakter, karriereplanlegging, samt kunstnerisk og økonomisk rådgivning. 
En vanlig misforståelse går ut på at managementet kan diktere vilkårene i en managementavtale. Men ettersom artisten er managementets oppdragsgiver i en slik avtale, ligger siste ord faktisk hos artisten.
Du kan be MFO om å gjennomgå utkast til managementavtale før du starter forhandlinger med et management, eller før du undertegner.

Bookingbyråer utfører per definisjon en mellommannstjenste ved å medvirke til at det opprettes avtale mellom artist og spillested. Byrået kan etter avtale også bestille tjenester som er nødvendige for gjennomføringen av enkeltoppdrag og turnéer, som reise, lyd, lys osv.
Det er ikke uvanlig at man som artist blir tilbudt en enerettsavtale om bookingtjenester. Dette er en omstridt avtaletype, blant annet fordi den gir ett enkelt byrå en eksklusiv enerett til å sette jobber for artisten. Dette innebærer at artisten ikke kan booke jobber på egen hånd. Dessuten er det ikke uvanlig at byrået krever betaling i form av en prosentandel av artistens brutto omsetning, samtidig som byrået i praksis styrer artistens utgiftsside. Resultatet av slike avtaler kan bli en total sammenblanding av artistens og byråets økonomi.
MFO er i utgangspunktet svært kritisk til denne type enerettsavtaler. MFOs medlemsblad Musikkultur hadde i 2016 en sak om bookingbyråer.

Booking og management samme sted?
Det finnes aktører som tilbyr både management- og bookingtjenester i én og samme avtale (eventuelt i to separate avtaler). Dette er problematisk av flere grunner. Managementtjenester er mva-plikitge, mens bookingtjenester ikke er det. Dessuten kan slike kombinerte avtaler skape tvil om byråets lojalitet til artisten, fordi det lett kan oppstå en interessekonflikt mellom artistens behov for karriereplanlegging og kunstnerisk utvikling, og byråets behov for inntjening.