Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2008

Kunstnerundersøkelsen ut på høring – si din mening!

(04.07.2008) Kultur- og kirkedepartementet har nå sendt ut en åpen invitasjon til høring om undersøkelsen om kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold. Undersøkelsen er gjennomført av Telemarksforsking-Bø på oppdrag for KKD, og rapporten ble overlevert til statsråd Trond Giske 1. juli. MFO har deltatt aktivt med å legge forholdene til rette for undersøkelsen, og har bidratt med råd og innspill til forskerne underveis i arbeidet. Resultatet er blitt en omfattende dokumentasjon av arbeidsforholdene og levekårene for norske kunstnere.

MFO kritisk til Kulturmomsutvalgets utredning

(02.07.2008) MFO avga 30. juni sitt høringssvar om Kulturmomsutvalgets utredning til Finansdepartementet. Forbundet mener bl.a. at viktige konsekvenser av utvalgets forslag ikke er tilstrekkelig utredet. Høringssvaret konkluderer med at en utvidelse av avgiftsgrunnlaget i kultursektoren etter all sannsynlighet vil ha flere og større negative enn positive effekter.

EUs kulturprogram – utlysning av midler for 2009

(24.06.2008)
EUs kulturprogram skal fremme et felles europeisk kulturområde gjennom å stimulere til samarbeid mellom kulturvirksomheter i Europa. Tilsammen deltar 34 land i ordningen, som er åpen for offentlige og private virksomheter fra hele kuturfeltet. I Norge administreres ordningen, som omfatter 5 ulike typer av samarbeidsprosjekter, av Norsk Kulturråd.

Lars Chr. Fjeldstad intervjuet av World Media Law Report

(23.06.2008) Det velrennomerte nettstedet WorldMediaLawReport.com publiserte 19. juni 2008 et intervju med advokatfullmektig Lars Chr. Fjeldstad under tittelen «Pirates, rights and royalties: the triumphs and tribulations of a music lawyer». Med utgiverens tillatelse har MFO gleden av å gi våre lesere tilgang til intervjuet.

Eldre arbeidstakere får rett til redusert arbeidstid

(23.06.2008) Fra og med 1. juli 2008 kan alle arbeidstakere over 62 år kreve å få redusert sin arbeidstid dersom reduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Retten til redusert arbeidstid følger av en nylig vedtatt endring i arbeidsmiljøloven § 10-2.
Les mer her (lenke til Senter for Seniorpolitikk)

Kurs i lokale lønnsforhandlinger

(20.06.2008) MFO tilbyr høsten 2008 kurs i lokale lønnsforhandlinger for tillitsvalgte i ulike tariffområder: Tillitsvalgte og fylkestillitsvalgte i videregående skoler (KS-området), tillitsvalgte i kulturskoler og på grunnskoler, og tillitsvalgte på høgskoler, universiteter og i Rikskonsertene (statlig sektor).

Løkenutvalget på høring

(11.06.2008) Løkenutvalgets endelige rapport om statlige tilskuddordninger mm på kulturområdet ("Forenklet, samordnet og uavhengig") kommer til å ble sendt på høring med svarfrist 1. september.

Kulturkomiteen positiv til Samspill

(11.06.2008) Stortingets familie- og kulturkomité har nå lagt fram sin innstilling om Stortingsmeldingen om rytmisk musikk; Samspill - et løft for rytmisk musikk. Et varierende flertall i komiteen sier seg enig i Løken-uvalgets og Kulturdepartementets forslag om forenklinger og forbedringer av de statlige støtteordningene for dette feltet. Se hele innstillingen her.

Erlend Skomsvoll og EMI Music Norway inngår forlik

(09.06.2008)
Det er inngått et utenrettslig forlik i tvisten mellom Erlend Skomsvoll og EMI Music Norway om manglende klarering av rettigheter forut for plateutgivelsen «Live at Tralfamadore» med Madrugada i 2005. Som en del av forliket er partene enige om å sende ut følgende pressemelding:

Løkenutvalg med vellyd

(06.06.2008) Musikernes fellesorganisasjon er i hovedsak tilfreds med Løkenutvalgets sluttrapport som ble lagt fram i går. Utvalgets hovedoppdrag har vært å gjennomgå og foreslå forenklinger og effektivisering av eksisterende statlige tilskudd til kulturformål. Tatt i betraktning den korte tiden utvalget har hatt til rådighet, har det etter MFOs vurdering gjort et grundig stykke arbeid.
>> Neste side - 1   2   3   4   5   6   7   8