Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2006

Utlysning fra Norsk kulturråd: Arenautvikling - flerårige tilskudd

(12.02.2006)
Norsk kulturråd lyser ut 4 millioner kroner til å videreutvikle og styrke profesjonelle kunstneriske virksomheter i det prosjektbaserte kunstfeltet innenfor billedkunst, scenekunst, musikk og litteratur. Søknadsfrist er 1. april.

MFO sterkt bekymret for Kunnskapsdepartementets håndtering av Kunnskapsløftet for musikk, dans og drama

(09.02.2006)
Musikernes fellesorganisasjon har i dag sendt brev til kunnskapsminister Øystein Djupedal vedrørende arbeidet med Kunnskapsløftet for musikk, dans og drama.

Tariff-info til mobilen

(04.02.2006)
Den toårige hovedtariffavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) går ut 30. april. Nytt av året er at MFO-medlemmene får løpende informasjon om gangen i forhandlingene via tekstmeldinger til mobiltelefonen.

MFO «adopterer» punkabilly-band

(31.01.2006)
MFO har tilbudt det unge bandet Cables fra Østfold/Oslo ett års fri bistand i kontraktsspørsmål, etter at Aftenposten Aften i januar meldte at redaksjonen i Oslopuls vil følge bandet gjennom hele 2006. Det er første gang MFO gir et så omfattende tilbud til ikke-medlemmer, og forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand forklarer at bistanden vil bli gitt på ad hoc-basis og når kapasiteten ellers tillater det.

MFO i sorg: Gunnar Jess er død

(26.01.2006)
Musikernes fellesorganisasjon har lidd et stort og smertelig tap ved Gunnar Jess’ brå og uventede bortgang. Her kan du lese forbundsleder Arnfinn Bjerkestrands nekrolog over Gunnar.

Har du ikke tjenestepensjon? Du kan ha rett til det!

(26.01.2006)
Fra 01.01.06 er den nye loven om obligatorisk tjenestepensjon trådt i kraft. Denne sikrer mange som til nå ikke ikke har hatt det, rett til tjenestepensjon i sitt arbeidsforhold.

MFO svært fornøyd med LOs høringsutalelse om støy

(20.01.2006)
LO har nå vedtatt sin høringsuttalelse til Arbeidstilsynet om ny forskrift mot støy. I høringssuttalelsen viderefører LO MFOs krav om egne bestemmelser for musikk- og underholdningsbransjen, både i form av egne bestemmelser i forskriften, og ved at det utarbeides egne retningslinjer for musikkbransjen.
Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand er svært fornøyd med LOs uttalelse, og uttaler at dette viser LO-fellesskapets anerkjennelse av musikernes spesielle situasjon. Han regner med at Arbeidstilsynet vil tillegge LOs synspunkter stor vekt i det videre arbeidet med forskriften.

MFOs høringssvar - endring av forskrift til opplæringsloven

(13.01.2006)
Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til endring av forskrift til opplæringsloven på høring. MFO støtter direktoratets forsøk på å samle og gjøre ulike bestemmelser for skoleverket lettere tilgjengelig. I høringssvaret kommenteres de forslag direktoratet har fremmet. MFO foreslår også at områder direktoratet ikke har berørt, tas opp i forbindelse med endringen. De viktigste temaene vi påpeker, er de lønnsmessige utfordingene for faglærere når de vikarierer i andre fag, og kompetansekrav for sosialpedagogisk personell i skolen. Vi problematiserer også at det blir vanligere å unnlate å sette inn vikar ved lærers fravær.

Høringssvar - midlertidig endring av friskoleloven

(06.01.2006)
Musikernes fellesorganisasjon har nå uttalt seg om Utdannings- og Forskningsdepartementets forslag til midlertidige endringer i Friskoleloven. Endringene går i korthet ut på at ingen nye friskoler vil bli godkjent, og at de friskolene som er godkjent, men ikke startet opp, mister sin godkjenning. Departementet legger opp til unntaksvise godkjenninger, begrunnet bl.a i behovet for å opprette private grendeskoler.

by:Larm nekter å trykke MFO-annonse

(05.01.2006)
Stiftelsen by:Larm har besluttet å fjerne MFOs annonse fra by:Larm-avisa. I annonsen tilbys artistene som skal opptre under bransjetreffet i februar, gratis gjennomgang av usignerte kontrakter fram til 1. mai 2006. by:Larms begrunnelse er at stiftelsen har inngått en avtale med Gramart som innebærer «eksklusivitet i by:Larm sine kanaler for sin bransje». — Dette er et tydelig signal om at by:Larm dessverre er blitt seg selv nok, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.
>> Neste side - 1   2   3   4   5