Presse / Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Her finner du et utvalg av høringsuttalelser som MFO har avgitt. Nyeste uttalelse ligger øverst.

08.05.2018: Til kommunal- og moderniseringsdepartementet om rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.
23.03.2018: Til LO om skatteunntak og statsgaranti i offentlig tjenesteyting.
12.06.2017: Til Kunnskapsdepartementet om ny overordnet del.
01.06.2017: Til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med plan for de praktisk-estetiske fagene.
31.05.2017: Til Kunnskapsdepartementet om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.
25.04.2017: Til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Meld St 25 (2016-2017) Humaniora i Norge.
20.04.2017: Til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Meld St 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen.
16.01.2017: Til Universitets- og høgskolerådet om nasjonale retningslinjer om praktisk- pedagogisk utdanning - allmennfag
06.12.2016: Til Kunnskapsdepartementet om NOU 2016:14 - Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensiale.
01.09.2016: Til Kulturdepartementet om forslag til ny lov om opphavsrett til åndsverk
14.07.2016: Til Utenriks- og forsvarskomiteen om Prop 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren.
20.05.2016; Til Kunnskapsdepartementet til arbeidet med ny Stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning (humaniorameldingen)
10.05.2016: Til Kirke-, utdannings-, og forskningskomiteen om St. meld 28 (2015-2016) Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet
19.02.2016: Til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om endret fastsettelse av korttidsytelsene etter folketrygdlovens kap. 8, 9 og 14

05.11.2015: Til Forsvarsministeren: Innspill til ny langtidsplan i Forsvarssektoren
17.09.2015 Til LO om NOU 2015:8, Fremtidens skole
19.06.2015: Til Kulturdepartementet om utkast til endringer i lov om Norsk kulturråd
18.06.2015: Til Kulturdepartementet med innspill til endinger i åndsverkloven
15.05.2015 Til Kirkerådet om Veivalg for fremtidig kirkeordning
08.05.2015: Til Kulturdepartementet om Kunstens autonomi og kunstens økonomi
12.02.2015: Til LO om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger
05.01.2015: Til Kunnskapsdepartementet om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

18.11.2014: Til LO om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven
13.11.2014: Til Kulturdepartementet om skillet mellom staten og Den Norske Kirke
28.10.2014: Til Kunnskapsdepartementet om nye digitale læringsformer i høyere utdanning
15.09.2014: Til Kulturdepartementet om endringer i åndsverkloven
01.09.2014: Til Kulturdepartementet vedr. gjennomgang av Norsk kulturråd
27.08.2014: Til LO med innspill til høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven
26.08.2014: Til Kulturdepartementet vedr. NRK-plakaten med tillegg av 27.08.2014
20.08.2014: Til Kulturdepartementet vedr. arbeidet med utredning om kunstnerøkonomi
19.06.2014: Til Norsk kulturkoleråd om ny rammeplan for kulturskolen
02.06.2014: Til Kulturdepartementet om opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest
30.05.2014: Til Kirkerådet om vigsling og liturgisk drakt for kantorer
14.01.2014: Til Kunnskapsdepartementet om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte
06.01.2014: Til Kirkerådet om Kirkemøtets myndighet som forvalter av tilskudd

13.11.2013: Til Kulturdepartementet om endringer i åndsverkloven (vernetid)
30.09.2013: Til Kunnskapsdepartementet om Kulturskoletimen
30.08.2013: Til LO om forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven
30.08.2013: Til Kulturdepartementet om NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn
26.06.2013: Til Kulturdepartementet om Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4)
08.05.2013: Til Kulturdepartementet om endring i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter
29.04.2013: Til Forsvars- og utenrikskomiteen om Stortingsmelding 19 (2012-2013)
15.04.2013: Til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Stortingsmelding 20 (2012-2013)
31.01.2013: Til Kulturdepartementet om kvotefordeling, statens kunstnerstipend
11.01.2013: Til LO om søksmålsrett for fagforeninger m.m.

28.12.2012: Til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet om reglene for kirkevalg
30.11.2012: Til Kirkerådet om Kirkerådets refleksjonsdokument
15.11.2012:       Til Kunnskapsdepartementet om forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13
15.11.2012: Til Kulturdepartementet om rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk
11.09.2012: Innspill II til Kunnskapsdepartementet om evaluering av Kunnskapsløftet 2006,vedlegg 1,       vedlegg 2
29.08.2012: Til Kulturdepartementet om utkast til lov om Norsk kulturråd
22.08.2012: Til Kulturdepartementet om Dans i hele landet
15.06.2012: Til Kikrerådet om Nye Dagens bønn
11.06.2012: Til Kunnskapsdepartementet om evaluering av Kunnskapsløftet 2006 og varslet stortingsmelding
24.05.2012: Til Kirkerådet om skråstola for diakoner
22.05.2012:       Til Utdanningsforbundet om profesjonsetisk plattform
15.05.2012: Til Utdanningsdirektoratet om fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet
07.05.2012:          Til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Prop 84 L (undervisningskompetanse m.m.)
13.04.2012: Til Kulturutredningen 2014
21.03.2012: Til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Stortingsmelding 13 (2011-2012)
14.03.2012:       Til Utdanningsdirektoratet om innføring av valgfag
15.02.2012: Til KUD om kvotefordeling til arbeidsstipend og garantiinntekter
31.01.2012: Til LO om rettigheter ved foreldrepermisjon
05.01.2012: Til Post- og teletilsynet om endringer i frekvensområdene for trådløse mikrofoner

19.12.2011: Til KD om organisering av skoleåret på Vg3 m.m.
19.12.2011: Til KD om lærertetthet i grunnskolen m.m.
14.12.2011: Til KUD om stipend for nyutdannede kunstnere
30.09.2011: Til KUD om endringer i åndsverkloven
28.04.2011: Til FAD om kirkeforliket og evt endringer i statskirkeordningen
15.02.2011: Til KUD om stipend basert på gjennomført kunstutdanning
14.02.2011: Til KD om Kulturskoleutvalgets rapport
20.01.2011: Til LO om Kulturskoleutvalgets rapport
10.01.2011: Til KUD om kvotefordeling, kunstnerstipend
10.01.2011: Til KD om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven – kompetanseregler m.m.

06.12.2010: Til Post- og teletilsynet om framtidige frekvensområder for trådløse mikrofoner
29.11.2010: Til KD om akkreditering av doktorgradsstudier
15.11.2010: Til LO om akkreditering av doktorgradsstudier
07.10.2010: Til KUD om NRKs tjenester på nye medieplattformer
17.09.2010: Til NHD om bedriftsetablering
14.06.2010: Til KUD om etablering av profesjonelt kor
20.05.2010: Til Kirkerådet om strategiplan for samisk kirkeliv og plan for samisk trosopplæring
03.05.2010: Til Norsk kulturråd om etablering av profesjonelt kor
16.03.2010: Til FIN om utvidet merverdiavgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet
16.02.2010: Til Universitetet i Stavanger om instrumental videreutdanning – kirkemusikalsk fordypning

21.12.2009: Til KD om etablering av sentre for fremragende utdanning
21.12.2009: Til KD om forskrift til saksbehandlingsregler, opplæringsloven § 2-12
21.12.2009: Til KD om forslag til endring av opplæringsloven og privatskoleloven
10.12.2009: Til KUD om gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet
02.12.2009: Til Kirkerådet om liturgisk musikk
10.09.2009: Til Kirkerådet om gudstjenestereform i Den norske kirke
01.07.2009: Til KUD om Fond for lyd og bilde – nye vedtekter
14.05.2009: Til Stortingets Forsvarskomité om kulturvirksomheten i Forsvaret fram mot 2020
20.04.2009: Til Kirkerådet om plan for trosopplæring i Den norske kirke
06.02.2009: Til Stortingets famile- og kulturkomité om NRK-plakaten – NRKs samfunnsoppdrag
30.01.2009: Til FD om stortingsmelding om kulturvirksomheten i Forsvaret

04.11.2008: Til Stortingets kirke-, utdannings- og forskingskomité om stortingsmeldingen Kvalitet i skolen
31.10.2008: Til KKD om kunstnernes inntekts- og arbeidsforhold (levekårsundersøkelsen)

30.06.2008: Til FIN om kulturmomsutvalgets utredning
19.05.2008: Til Stortingets famile- og kulturkomie om stortingsmeldingen Samspill – et løft for rytmisk musikk
30.04.2008: Til KD om Stjernøutvalgets innstilling Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning
02.04.2008: Til KD om utvidet timetall på barnetrinnet
15.01.2008: Til KKD om forskrift om Fond for lyd og bilde
15.01.2008: Til Løkenutvalget om det rytmiske musikkfeltet

16.11.2007: Til LO om endringer i ferieloven
09.10.2007: Til Stortingets famile- og kulturkomité om stortingsmeldingen Kringkasting i en digital framtid
31.08.2007: Til KKD om allmennkringkastingsplakat for NRK
30.08.2007: Til LO om organisering av en framtidig yrkesskadeordning
07.08.2007: Til LO om endringer i dagpengeforskriften
07.06.2007: Til KKD om endringer i forskrift om statens stipend og garantiinntekter
21.05.2007: Til Stortingets famile- og kulturkomité om kulturloven
06.02.2007: Til LO om EUs tjenestedirektiv
01.02.2007: Til KKD om utkast til kulturlov
31.01.2007: Til KKD om evaluering av Den kulturelle skolesekken

13.12.2006: Til LO om lovfesting av akedemisk frihet
12.12.2006: Til LO Stat om ansettelse og opprykk i universitets- og forskerstillinger
12.12.2006: Til KD om klageadgang ved kunstnerisk stipendprogram
04.12.2006: Til LO om LOs arbeidsplassdemokratiprosjekt
01.12.2006: Til KKD om staten og Den norske kirke
23.11.2006: Til LO om felles forskrift om opptak til høyere utdanning
01.10.2006: Til KA om utfordringer og kompetansebehov i kirkemusikksektoren
27.03.2006: Til Kirkerådet om plan for kirkemusikk i Den norske kirke
15.02.2006: Til Norsk folkemusikkformidling om etablering av Riksscene for folkemusikk og folkedans

22.12.2005: Til LO om ny forskrift om støy på arbeidsplassen
08.12.2005: Til LO om Kunnskapsløftet
08.09.2005: Til LO om næringsdrivendes trygderettigheter

20.01.2004: Til Stortingets famile-, kultur- og administrasjonskomité om Kulturpolitikk fram mot 2014
14.01.2004: Om Ryssdal-utvalgets innstilling
07.01.2004: Om kunst og kultur i grunnskolen

15.10.2003: Om Kvalitetsutvalgets innstilling
25.06.2003: Til KUD om endringer i åndsverkloven m.m.
19.06.2003: Til Oslo kommune om tilskudd til kunst- og kulturtiltak
17.06.2003: Til LO om endringer i dagpengeordningen

21.10.2002: Til Norsk kulturråd om musikkensemblene
14.10.2002: Til Norsk kulturråd om populærmusikken
06.09.2002: Til  Kirkerådet om ny kirkeordning