Medlemsfordeler / Rådgivning og juridisk bistand / Kontraktbrudd i næring

– Hjelp, jeg er blitt avlyst!

De aller fleste yrkesmusikere opplever det én eller flere ganger. Noen opplever det oftere enn andre. En avlysning kommer alltid ubeleilig, og noen spørsmål i den forbindelse haster det gjerne med å få svar på.

– Arrangøren har nettopp ringt og avlyst en jobb. Hva gjør jeg?

Du er sannsynligvis ikke enig i arrangørens avgjørelse. I så fall er det viktig at du umiddelbart sier klart ifra til arrangøren, og at du gjør det skriftlig.

Hvis du blir oppringt på telefon med varsel om avlysning, bør du notere navnet på den som ringer, og dato og tidspunkt for samtalen.

Enten avlysningen er kommet i form av telefonsamtale, e-post, faks eller brev, må du så snart som mulig protestere skriftlig overfor arrangøren hvis du vil gjøre deg håp om å oppnå erstatning. Vis til kontrakten (eller til epostutveksling som dokumenterer at det er inngått avtale) og til arrangørens avlysning, og la det komme tydelig fram i brevet/faksen/e-posten din til arrangøren at du skal ha den avtalte kontraktssummen utbetalt på kontraktens forfallsdato – etter fradrag for eventuelle refusjoner til reise, diett o.l. som er spesifisert i kontrakten – hvis avlysningen ikke trekkes tilbake. Sett en rimelig tidsfrist med dato og klokkeslett for når du må ha endelig svar på om hvorvidt arrangøren trekker tilbake kanselleringen. Oversitter arrangøren denne fristen, kan du med god samvittighet unnlate å møte på jobb – og likevel opprettholde erstatningskravet.

Ta vare på kontrakten (eller epostutvekslingen), den eventuelle skriftlige avlysningen, og en kopi av din skriftlige protest. Hvis du ikke når fram med erstatningskravet uten videre, og derfor ønsker hjelp av MFO, er dette dokumenter som forbundet trenger for å gå videre med saken.

– Hva er rimelig avlysningsfrist?

Noen velger å ta en slik frist inn i kontrakten. I så fall må det legges til grunn at begge parter har akseptert at denne fristen gjelder. MFO anbefaler imidlertid ikke at du tar initiativ til å avtale avlysningsfrist.

Hvis det ikke er avtalt noen frist for avlysning, og kontrakten heller ikke er underlagt tariffavtale hvor avlysningsfrist er regulert, blir det i verste fall domstolene som må ta stilling til spørsmålet. En tingrettsdommer vil kanskje betrakte et visst antall måneder som en rimelig avlysningsfrist, men retten må utvise skjønn i hvert enkelt tilfelle.

Uansett kan ikke arrangøren påberope en avlysningsfrist som ikke er skriftlig avtalt.

– Hva regnes som gyldig avlysningsgrunn?

Dette står det partene fritt å bli enige om når avtalen inngås. Force Majeur er uansett akseptert som hevingsgrunn, det vil i praksis si naturkatastrofe og krig i landet. Forhold som skyldes – eller kan tilbakeføres til – menneskelig svikt regnes ikke som Force Majeur.

Blant hendelser som definitivt ikke er gyldig grunn til avlysning, er sviktende billettsalg, manglende skjenkebevilling, dobbeltbooking og andre forhold som arrangøren må ta ansvaret for. Heller ikke eierskifte eller skifte av daglig leder hos arrangør eller spillested er gyldig grunn til å heve avtalen.

Av og til er det å anbefale at den som rammes av avlysning utviser skjønn, f.eks. hvis en større ulykke i nærheten av arrangementsstedet gjør at arrangøren finner at det vil virke støtende å gjennomføre arrangementet. I slike tilfeller bør du ta initiativ til dialog med arrangøren slik at dere i fellesskap kan finne en løsning.

Generelt kan man si at hendelser som ikke er spesielt nevnt i kontrakten, bortsett fra Force Majeur, ikke gjelder som avlysningsgrunn.

– Hva er en rimelig erstatning etter avlysning?

I utgangspunktet bør du kreve hele kontraktbeløpet utbetalt. Gjør likevel fradrag for ikke påløpte utgifter til reise, diett o.l. – vel å merke hvis slike utgifter er nevnt i kontrakten – siden utgiftene på grunn av avlysningen faktisk ikke vil påløpe for deg. Hvis det er åpenbart at kontraktbeløpet omfatter f.eks. betydelige reiseutgifter, selv om disse ikke er nevnt spesielt, bør du gjøre et skjønnsmessig fradrag i kravet.

Samtidig er det viktig å være klar over at du har en tapsbegrensningsplikt.

– Og hva betyr så «tapsbegrensningsplikt»?

Hvis du mister en jobb risikerer du naturligvis å lide et økonomisk tap. Du har plikt overfor arrangøren til å begrense dette tapet så langt som mulig, slik at arrangøren ikke skal bli ersatningsansvarlig for et høyere beløp enn hva som kan anses rimelig. Det gjør du ved å prøve å erstatte jobben du mistet, med en annen jobb på samme dato (eller i samme periode, hvis det var et lengre oppdrag som ble avlyst).

Du må også kunne dokumentere at du virkelig har prøvd å erstatte den kansellerte jobben. Bruker du vanligvis ett eller flere bookingbyråer, bør du snarest kontakte disse og opplyse om at du har fått et plutselig «hull i kalenderen» på den og den datoen. Hvis du vanligvis booker selv, så ta en ringerunde til dine faste kontakter og opplys om det samme. Notér i begge tilfeller hvem du har kontaktet, hvilke personer du har snakket med, og dato og klokkeslett for samtalene. Disse notatene må du ta godt vare på, fordi de beviser at du har oppfylt din tapsbegrensningsplikt.

Hvis du så skulle lykkes i å erstatte den kansellerte jobben med en jobb til samme pris eller høyere, har du ikke lenger noe legitimt krav mot arrangøren som avlyste. Har vedkommende allerede utbetalt erstatning til deg (noe som normalt er for godt til å være sant), plikter du å betale tilbake hele beløpet.

Men hvis den nye jobben du har skaffet, gir deg mindre på bunnlinja enn den opprinnelige jobben ville gjort, kan du krave mellomlegget utbetalt av arrangøren som avlyste.

Og hvis du til tross for iherdige og dokumenterte forsøk slett ikke lykkes med å skaffe noen annen jobb, har du krav på full erstatning.

– Det var bookingbyrået som avlyste – ikke arrangøren.

Hvis byrået har signaturfullmakt fra arrangøren, er det hipp som happ hvem av dem som varsler avlysning. Men notér hvem som kontaktet deg. Du bør sende byrået en kopi av den skriftlige protesten som du sender arrangøren.

Hvis byrået har signaturfullmakt fra deg, og aksepterer en avlysning på dine vegne uten å ha innhentet din aksept på forhånd, blir byrået for det første medansvarlig for tapet du sannsynligvis kommer til å lide. Dessuten har byrået utnyttet din fullmakt til skade for deg, noe som i seg selv medfører erstatningsansvar for byrået.

– Hvordan kan MFO hjelpe meg etter en avlysning?

Ta kontakt med forbundet så snart du får varsel om en (mulig) avlysning. All bistand fra MFO i slike saker er fullt ut betalt gjennom kontingenten din.

En del slike situasjoner kan reddes til din fordel hvis arrangøren så snart som mulig skjønner at du mener alvor med din protest, og at du har et støtteapparat.

I neste instans kan MFO bistå deg med å kreve erstatning for avlysningen, og med å få erstatningen utbetalt. Hvis det kravet du fremmer støttes av MFO, men bestrides av arrangøren, kan du få hjelp til å ta saken til domstolene.

Hvis arrangøren til syvende og sist viser seg å være insolvent, er selv en rettskraftig dom verdiløs. Dette gjelder i hvert fall hvis du har inngått avtalen i egenskap av selvstendig næringsdrivende. Mulig insolvens eller konkurs er noe MFO må ta i betraktning før det eventuelt besluttes å reise søksmål mot en arrangør. MFO kan etter en vurdering eventuelt hjelpe deg med å melde krav i arrangørens konkursbo. Det er dessverre likevel ikke dermed sagt at dette øker din sjanse for å oppnå dekning.

Denne artikkelen er delvis basert på en artikkel i Musikeren, skrevet av Pia Obel Hansen i Dansk Musiker Forbund.