MFO Oslo, Akershus og Østfold

Normalvedtekter for regionlag fra 24. oktober 2014

§ 1             Navn, formål og oppgaver

1.1               MFO Oslo/Akershus/Østfold er et regionlag av Musikernes fellesorganisasjon (MFO) - Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger.

1.2               MFO OAØ omfatter MFOs medlemmer i Oslo, Akershus og Østfold.

1.3               Regionlaget skal sammen med organisasjonens øvrige organer arbeide for å ivareta dennes formål, prinsipp- og handlingsprogram.

1.4               Regionlaget skal så langt det er mulig:

 • Drive regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid.
 • Yte medlemmene veiledning og bistand.
 • Påse at det er valgt eller oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle arbeidsplasser og studiesteder, og holde kontakt med disse.
 • Holde kontakt med og opprette nettverk mellom medlemmer som ikke tilhører en arbeidsplassklubb, herunder studenter og frilansere.
 • Verve nye medlemmer.
 • Legge til rette for kurs for tillitsvalgte og medlemmer.
 • Legge til rette for et sosialt miljø for medlemmene.
 • Ha kontakt og samarbeide med andre aktuelle organisasjoner på fylkes- og regionnivå.

 

§ 2 Årsmøte

2.1    Årsmøtet er regionlagets høyeste myndighet. Alle medlemmene har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

2.2     Årsmøtet skal holdes innen utløpet av april hvert år. Varsel om årsmøte sendes medlemmene to måneder før årsmøtet. Frist for innsending av saker til årsmøtet er seks uker før årsmøtet. Innkalling med sakliste skal sendes medlemmene minst 1 måned før årsmøtet, med kopi til forbundsstyret. Innkallingen kan skje elektronisk.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Regnskapet skal sendes til revisjon hos MFO sentralt innen 1. mars hvert år.

2.3 Årsmøtet skal:

1.      Godkjenne innkalling og sakliste.

2.      Godkjenne styrets årsmelding for foregående år.

3.      Fastsette regionlagets regnskaper for foregående år.

4.      Behandle regionlagets budsjett og handlingsplan for kommende år.

5.      Behandle innsendte saker og saker fremmet av regionlagets styre eller av forbundsstyret.

6.      Velge:

 •       Styreleder (regionlagsleder) normalt for to år.
 •       Minst fire styremedlemmer for to år, men likevel slik at ikke alle styremedlemmene er på valg samme år.
 •       Fire varamedlemmer for ett år.
 •       Valgkomité med minst tre medlemmer for ett år.
 •       Regionlagets delegater til MFOs landsmøter (i landsmøteår).

Styreleder velges på fritt grunnlag, mens styrets medlemmer og varamedlemmer velges slik at styret gjenspeiler bredden i regionlagets medlemsmasse. Det samme gjelder ved valg av valgkomité og landsmøtedelegater. Dersom regionlaget har studentmedlemmer, skal det så vidt mulig velges et studentmedlem inn i styret.

2.4               Årsmøtet kan etter innstilling fra styret oppnevne æresmedlemmer i regionlaget. Regionlaget svarer for æresmedlemmenes kontingent til MFO.

2.5               Årsmøtet kan bare behandle de sakene som er angitt i innkallingen eller saklisten.

2.6               Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Øvrige vedtak gjøres med alminnelig flertall.

2.7               Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst to ukers varsel dersom regionlagets styre finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det fremmes krav om det av forbundsstyret eller av minst 1/3 av regionlagets medlemmer.

 

§ 3             Styre

3.1               Styret er regionlagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, og handler med ansvar overfor årsmøtet.

3.2               Styret velger selv blant styremedlemmene en nestleder som leder styrets arbeid i leders fravær. Styret fordeler selv øvrige arbeidsoppgaver.

3.3               Styret skal:

 • 1.      Sørge for innkalling til årsmøte og eventuelle medlemsmøter.
 • 2.      Legge fram årsmelding og regnskap for foregående år for årsmøtet
 • 3.      Sørge for at regionlagets vedtatte årsmeldinger og regnskaper, protokoller fra årsmøter og styremøter, handlingsplaner og budsjetter sendes til forbundet. Regionlagenes regnskaper skal godkjennes av forbundet.

4.      Følge opp pålegg fra årsmøtet eller forbundsstyret.

3.4               Styret fatter sine vedtak med alminnelig flertall og er vedtaksført når minst 3/5 av styremedlemmene er til stede og når leder eller nestleder er blant disse. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

 

§ 4             Forvaltning og revisjon

4.1               Regionlagets årsmeldinger og regnskaper skal avgis av styret og underskrives av samtlige styremedlemmer.

4.2               Styrets årsmeldinger og regnskaper skal sendes MFO (til revisjon strykes). Regnskap revideres av ekstern revisor.

 

§ 5             Endring av vedtektene

5.1               Endring av regionlagets vedtekter skal godkjennes av forbundsstyret.

 

§ 6             Oppløsning

6.1               Regionlaget kan bare oppløses etter vedtak i forbundsstyret, og om mulig etter forutgående behandling i årsmøte. Dersom regionlaget oppløses, tilfaller lagets eiendeler MFO.