MFO Oslo, Akershus og Østfold

Handlingsplan for MFO Oslo, Akershus og Østfold

Handlingsplan 2017 - 2019

Handlingsplanen skal være et styringsverktøy for en overordnet prioritering av regionlagets innsatsområder og arbeidsoppgaver.

Handlingsplanen er et dokument som kan være med på å styrke bevissthet om egen organisasjon.

MFO Oslo/Akershus/Østfold organiserer medlemmer i mange ulike sektorer: Frilansere, orkestrene, kirken, teatrene, Den norske opera og ballett, kulturskoler, videregående skoler, grunnskoler, høgskoler, universitetet, ulike administrative stillinger og flere.

I henhold til vedtekter gjeldene for regionlag skal regionlagene ha et særlig ansvar for å:

 1. Drive regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid.

 2. Drive regionalt og lokalt informasjons- og rekrutteringsarbeid.

 3. Påse at det er valgt/oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle

  arbeidsplasser innenfor regionlagets grenser, å holde kontakt med

  disse.

 4. Ytemedlemmeneveiledningogbistand.

 5. Samarbeide med andre aktuelle organisasjoner på regionplan.

 6. Holde kontakt med og opprette nettverk mellom medlemmer som

  ikke tilhører en arbeidsplass, herunder studenter og frilansere.

Regionalt og lokalt kultur- og utdanningspolitisk arbeid.

MFO Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Samarbeide med andre kunstnerorganisasjoner, påvirke media og arbeide for å fremme interessen for kunst og kultur.

 2. Arbeide for økte rammebevilgninger til kunst- og kultur i vår region.

 3. Påvirke fagbevegelsens kunst- og kulturpolitiske bevissthet.

 4. Delta ved ulike typer arrangementer, som for eksempel kunst- og

  kulturfaglige konferanser.

Informasjons- og rekrutteringsarbeid.

MFO Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Utvikle egne websider, holde disse oppdatert og drifte Facebookside.

 2. MFO OAØ skal være aktiv lokalt i verve- og informasjonskampanjer og være synlig i medlemsbladene. Studentrepresentanten har spesielt ansvar for kontakten med studiestedene. MFO bør være synlige på alle studiesteder ved skolestart.

 3. Legge til rette for, og informere medlemmer og tillitsvalgte om aktuelle kurs.

Ha valgt/og/oppnevnt tillitsvalgte ved alle aktuelle arbeidsområder innenfor regionslagets grenser.
MFO Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Påse at en hver arbeidsplass har en tillitsvalgt og at hvert studiested har en studenttillitsvalgt, og ha jevnlig kontakt med de tillitsvalgte.

 2. Holde kurs for tillitsvalgte innenfor regionlagets tariffområder.

 3. Arbeide for å legge til rette for en egen frilanskontakt.

Yte medlemmene veiledning og bistand samt legge til rette for sosiale aktiviteter.
MFO Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Yte bistand til enkeltmedlemmer i saker som ikke kan løses av lokalt tillitsvalgte.

 2. Gjennomførepensjonisttreffsometpermanentårligtiltak.

 3. Organisereuformelletillitsvalgttreffsometpermanentårligtiltak.

 4. Arrangere et sosialt sommertreff for alle medlemmer.

Samarbeide med andre aktuelle organisasjoner på regionalt plan.

MFO Oslo/Akershus/Østfold skal:

 1. Søke samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner i tariffpolitiske og faglige spørsmål.

 2. Ha en representant i : Kulturskolerådet for Øst, LO Akershus Stat og kommune, LO i Oslos representantskap og i aktuelle utvalg i Borg og Oslo bispedømmeråd.

Frilansere.

Opprette egnede fora for frilansere.

 

Oslo 28.04.17